Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Kostnadstäckning

I propositionen till miljöbalken har regeringen uttryckt att myndigheternas miljöarbete så långt som möjligt bör avgiftsfinansieras (prop. 1997/98:45 del 1 sid. 516):

Regeringen vill understryka vikten av att myndigheternas verksamhet i möjligaste mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens område bör som idag som huvudprincip vara avgiftsfinansierad. Regeringen bedömer inte att det finns skäl att, i enlighet med vad LRF anfört, begränsa avgiftsmöjligheten till tillståndspliktig verksamhet. Så långt det är möjligt bör samma principer gälla för finansiering av tillsynen enligt hela miljöbalken. En tillsynsmyndighet bör således få ta ut avgift för tillsyn av olika objekt på ett enhetligt sätt oavsett om tillsynen avser miljöfarlig verksamhet, kemikalieanvändning eller annat som regleras av balkens bestämmelser.

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt miljöbalken, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det (jfr. 2 kap. 3 § kommunallagen). En strävan efter att avgiftsfinansiera tillsynen tillgodoser dock intresset av en mera likvärdig tillsyn och av konkurrensneutralitet.

Även Jordbruksutskottet (1997/98:JoU20 sid. 118) har uttryckt att utgångspunkten bör vara att full kostnadstäckning ska uppnås för myndigheters och kommuners verksamhet enligt miljöbalken och att detta så långt som möjligt ska ske genom avgifter.

För att kunna göra jämförelser mellan kommuner bör, enligt SKR:s bedömning, beräkning av kostnadstäckning lämpligen ske inom myndighetsområdet (d.v.s. på förvaltningsnivå). Kommuner som vill ha mål om kostnadstäckning på en mer detaljerad nivå kan exempelvis samverka med andra kommuner för att kunna jämföra sig.

Av regeringens skrivelse (2009/10:79 sid. 22) framgår att:

En tillsynsavgift bör motsvaras av en tydlig motprestation och ha principen om full kostnadstäckning som ekonomiskt mål. Avgifterna bör vara lättbegripliga och förutsebara för de objektsansvariga och ge incitament till avsedda beteenden hos tillsynsorganen och de objektsansvariga. Avgifter bör inte vara konkurrenssnedvridande. Själva uttagandet av en avgift bör inte medföra höga administrativa kostnader för tillsynsorganet eller objektsansvariga.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.