Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Remissarbete

Av Miljööverdomstolen (numera Mark- och miljööverdomstolens) avgörande den 13 december 2004 (M 7352-04) refererat som MÖD 2004:74 framgår att arbete med utformandet av ett remissvar i ett tillståndsärende som prövades av en länsstyrelse inte bedömdes utgöra en del av nämndens tillsynsverksamhet, varför nämnden inte kunde ta ut tillsynsavgift för detta arbete. Att miljönämnden var tillsynsmyndighet för den aktuella verksamheten ändrade inte denna bedömning.

Miljönämnderna får ofta remisser inom ramen för de tillståndsärenden som prövas av länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer eller mark- och miljööverdomstolen. Remissvaret är ofta ett viktigt underlag i tillståndsprocessen för att bedöma tillåtlighet och bestämma villkor.

För att kunna svara på remissen kan diverse tillsynsåtgärder behöva vidtas, t.ex. ett formligt tillsynsbesök på platsen för verksamheten. Arbete med själva remissvaret är inte avgiftsgrundande men övriga tillsynsåtgärder sker naturligtvis inom ramen för tillsynen och kan precis som vanlig tillsyn debiteras verksamhetsutövaren. Har verksamhetsutövaren en fast årlig avgift medger taxan inte alltid att avgift tas ut för detta arbete separat, utan dessa arbetsmoment behöva täckas av den årliga avgiften.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.