Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar

När förutsättningar föreligger ska tillsynsmyndigheten fatta beslut om miljösanktionsavgift. Att det fattas beslut om miljösanktionsavgift, när förutsättningar föreligger är viktigt för att bevara tilltron till tillsynssystemet.

Beslut om miljösanktionsavgift är en del av den tillsyn som miljönämnden ska utöva enligt 26 kap. miljöbalken och avgiftsuttag för denna del av tillsynen har godtagits i praxis.

I ett avgörande från Miljööverdomstolen, nuvarande Mark- och miljööverdomstolen som refererats som MÖD 2003:49 hade miljönämnden tagit ut en avgift för tillsyn över djurhållning (som då hade kommunal tillsyn) motsvarande fyra timmars arbete (1 850 kronor), vilket fastställdes av länsstyrelsen och miljödomstolen.

Verksamhetsutövarna överklagade och menade bland annat att avgiften skulle upphävas därför att den i stor utsträckning var hänförlig till ett ärende om miljösanktionsavgift. Detta ärende hade slutat med att miljödomstolen (i ett annat mål) hade undanröjt miljösanktionsavgiften eftersom det saknades formella förutsättningar för sådan. Mot denna bakgrund ansåg Miljö­överdomstolen att tillsynsavgiften skulle sättas ned till 1 000 kronor med stöd av 9 kap. 3 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Enligt SKR:s uppfattning finns således en möjlighet att ta betalt för arbete med miljösanktionsavgift.

Även arbete med åtalsanmälningar är en del av tillsynen. Enligt 26 kap. 2 § MB ska tillsynsmyndigheten anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. Avgift för handläggningstiden har godtagits i praxis. I miljööverdomstolens avgörande som refererats som MÖD 2005:67 kom domstolen fram till att avgift fick tas ut för åtalsanmälan, som ansågs vara en del av tillsynen. Av domskälen framgår att

I 26 kap. 2 § miljöbalken stadgas en skyldighet för tillsynsmyndigheten att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller föreskrifter meddelade med stöd därav till polis- eller åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott. Enligt förarbetena till bestämmelsen omfattar denna skyldighet att de faktiska förhållandena skall rapporteras. Däremot skall tillsynsmyndigheten inte själv göra någon bedömning av om överträdelsen kan föranleda fällande dom eller om det är ett ringa brott. Gärningens allvar, om vårdslöshet eller uppsåt förelegat, vem som är ansvarig för överträdelsen i straffrättslig mening och liknande bedömningar skall ske i den efterföljande brottsutredningen (prop. 1997/98:45, del 2, s. 267).

Sammanfattningsvis finns det enligt SKR:s bedömning möjlighet att ta ut avgift för tillsynsarbete i samband med miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar. Det finns dock särskild anledning att vara återhållsam med avgiftsuttag och restriktiv med att lägga ner tid i dessa ärenden. Miljönämnden behöver vara noggrann med att inte göra arbete som polisens bör göra inom ramen för sin förundersökning vid upprättande av anmälan.

Informationsansvarig

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.