Publicerad 15 mars 2021

Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

SKR:s taxeunderlag har gjorts om efter att förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen skrivits om. Man har gått från att reglera ozonpåverkan till att reglera klimatpåverkan.

Ändringar i taxan

Ändringar i taxan för kemiska produkter

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
(bilaga 1, sid. 76), förslag på ny formulering

AVGIFT

Information


Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

x h

Tillsyn


Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

x h/år

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

x h/år

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

x h/år

Ändringar i taxan för kosmetiska produkter

Uppskattad handläggningstid, antal timmar
(se Underlag 11, sid. 203), förslag på ny formulering

Tid i timmar

Information


Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

1 h

Tillsyn


Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Minst 1 h (med e-tjänst minst 0,5 h)

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Minst 1 h

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

Minst 1 h

Vad innebär ändringen?

Utifrån EU-förordningen 517/2014 om fluorerade växthusgaser måste Sveriges förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen skrivas om. De förändrade förordningarna beslutades i december 2016. Därmed behöver SKR:s taxeunderlag göras om i denna del. Kortfattat kan det sägas att man går från att reglera ozonpåverkan till att reglera klimatpåverkan. En stor omställning är att redovisade mängder ska ske som koldioxidekvivalenter istället för fyllnadsmängd. Detta påverkar till viss del vilka som omfattas av läckagekontroll och därmed rapporteringsskyldighet.

Innehållet i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen har delats upp i två förordningar, förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

Hur påverkas miljökontoren?

Kommunernas uppgifter är att registrera uppgifterna från läckagekontroll, kontrollera att uppgifterna stämmer, att bedriva tillsyn över verksamheterna samt att hantera anmälan om installation.

Hur finansieras miljökontorens arbete?

Det varierar idag en del i hur kommunerna tar ut avgift för arbetet med köldmedia, antingen timavgift, en fast avgift eller en kombination av dem.

Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen behandlas på två ställen i SKR:s vägledning om Taxa inom miljöbalkens område. Dels i Taxebilaga 1 ”Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn” och dels i Underlag 11 ”Objektsfaktorer för kemiska produkter”, se tabellerna nedan.

SKR:s kommentar

Handläggning enligt 14 § skulle kunna tas ut som antingen en fast avgift motsvarande en timme eller en timavgift för faktiskt nedlagd tid. Handläggningen tar i snitt en timme för hanteringen av en anmälan. Hanteringen av registrering och kontroll av rapporter enligt 15 § bör tas ut som timavgift för faktiskt nedlagd tid. Tiden att hantera en rapport bedöms i normala fall att ta en timme. Om en verksamhet har flera rapporter finns vissa samordningsvinster i hanteringen och det tar då mindre tid än en timme per rapport. Det är en anledning till att det inte bör vara en fast avgift per rapport. För en verksamhet med 25 rapporter skulle tiden bli 25 timmar med en fast avgift motsvarande en timme. SKR bedömer efter samråd med kommuner att detta inte är rimligt. För de som misskött sig, exempelvis om beslut om MSA ska fattas kommer det att ta mer tid än en timme.

Om man använder sig av e-tjänst för rapporteringen och denna innebär att uppgifterna registreras automatiskt i ärendehanteringssystemen är bedömningen att handläggningstiden blir mindre.

Övrig tillsyn bör tas ut som timavgift för faktiskt nedlagd tid. Detta eftersom den nedlagda tiden kan skilja sig avsevärt mellan verksamheterna. Detta gäller båda förordningarna.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.