Publicerad 15 mars 2021

Bekämpningsmedel

SKR har tagit fram underlag för taxa inom miljöbalkens område om bekämpningsmedel.

Naturvårdsverket har meddelat två nya föreskrifter inom bekämpningsmedelsområdet. Den ena föreskriften gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2). Den andra gäller vid spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). Från den 1 november 2015 ersätts Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) av två nya föreskrifter. En ny förordning (2014:425) om bekämpningsmedel (bekämpningsmedelsförordningen) trädde i kraft den 15 juli 2014.

Vad som är tillstånds- respektive anmälningspliktigt framgår efter den 1 november av 40 respektive 41 §§ i den nya bekämpningsmedelsförordningen och det är således med stöd av dessa bestämmelser som miljönämnderna i framtiden kommer handlägga ärenden och ta ut avgifter. Hänvisningarna i taxan som följer SKL:s underlag för taxa inom miljöbalkens område om prövning och anmälan behöver ändras från Naturvårdsverkets föreskrift till bekämpningsmedelsförordningen.

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 innehåller bestämmelser som innebär att det är förbjudet att utan tillstånd använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde, 6 kap 1 § (även sådana som meddelats med stöd av 40 § FMH). Tillståndsplikt för användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden kan också gälla enligt lokala vattenskyddsföreskrifter som beslutats med stöd av 7 kap miljöbalken. Avgiftsskyldigheten följer av olika bestämmelser i taxan.

Mot bakgrund av ovanstående förändringar i reglerna kring bekämpningsmedel har vi gjort vissa förändringar i SKL:s underlag för taxa inom miljöbalkens område.

Beslut om ändring i taxan behöver fattas av kommunfullmäktige, genom ett ändringsbeslut.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.