Publicerad 13 juni 2023

Tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar – nytt ansvarsområde för kommunerna

Sedan den 1 maj ska kommunerna kontrollera att vissa fritidsbåtshamnar har anordningar för att ta emot avfall och att dessa stämmer överens med regelverket. SKR har tagit fram underlag för taxa och delegationsordning som kan användas av berörda kommuner.

Genom en ändring av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) ska kommunerna bedriva tillsyn över att vissa fritidbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. Tillsynsvägledande myndighet är Transportstyrelsen.

Mottagning av avfall i hamn – Transportstyrelsens information och vägledning till kommunerna, Transportstyrelsen

Taxa och beslut inom tillsynen

Kommunerna har rätt ta ut avgifter för både den tillsyn som bedrivs och för arbetet med att godkänna hamnens planer för mottagande och hantering av avfall från fartyg. Kommunerna har även fått behörighet att meddela de förelägganden som behövs för tillsyn och förena dem med vite.

SKR har tagit fram underlag för taxa och delegationsordning som kan användas av berörda kommuner. Dokumenten behöver anpassas till kommunens förutsättningar och andra dokument i kommunen.

Avfallshantering i fritidsbåtshamnar, taxa

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.