Publicerad 9 januari 2023

Delägare Inera, ägarråd

Inera ägs idag av SKR genom SKR Företag AB, alla regioner och av 288 kommuner. Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ.

Kommuner som är delägare i Inera

Ägarnas inflytande i Inera AB

Kommuner och regioner styr bolaget genom aktieägaravtal, ägarråd och bolagsstämma. I ägarrådet har samtliga delägare varsin plats.

Ägarråd Inera AB

Styrelsen för Inera består av 15 ledamöter – sex utses av regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKR Företag.

Ineras styrelse

Inom Inera finns också en beredningsgrupp, som bland annat bereder ärenden till styrelsen. I beredningen finns representanter för både kommuner och regioner.

Ineras programråd är Ineras kanal för förankring, dialog och samverkan med kommuner och regioner kring det gemensamma arbetet med digitalisering.

Ineras programråd

Bakgrund

Processen bakom förvärvet inleddes 2014, då en extern förstudie genomfördes för att utreda förutsättningarna för en eventuell affär. Hösten 2015 gjordes en första juridisk utredning och en revisionsutredning, med syftet att hitta en juridiskt och finansiellt hållbar lösning. Den 15 september 2016 togs förvärvsbeslutet av styrelsen för SKR Företag AB, och den 7 oktober godkände SKR:s styrelse beslutet. Ärendet bereddes också av SKR:s beredning för digitalisering, som den 15 september ställde sig bakom beslutsunderlaget till styrelsen.

Under hösten och vintern 2016-17 sålde landsting och regioner merparten av sina aktier till SKR Företag AB, som formellt blev majoritetsägare den 16 mars 2017. Den 24 mars samma år fick kommunerna erbjudandet om att bli delägare. Det finns idag ingen bortre tidsgräns för när kommunerna behöver ha tagit beslut om delägarskap.

Samtliga handlingar för att fatta beslut om Inera AB

Missiv (PDF) Pdf, 91 kB.

Beslutsunderlag, beslutssatser samt information (PDF) Pdf, 142 kB.

Bilaga 1: Aktieöverlåtelseavtal (PDF) Pdf, 241 kB.

Bilaga 2: Anslutningsavtal (PDF) Pdf, 198 kB.

Bilaga 3: Aktieägaravtal (PDF) Pdf, 264 kB.

Bilaga 4: Bolagsordning (PDF) Pdf, 48 kB.

Bilaga 5: Ägardirektiv (PDF) Pdf, 113 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.