Publicerad 5 februari 2024

SKR Företag AB

SKR Företag AB är moderföretag inom SKR Företag-koncernen och har det övergripande ansvaret för koncernens strategiska och affärsmässiga utveckling. Koncernens affärsdrivande verksamhet sker i övrigt helt och hållet i dotter- och intressebolag.  

Affärsidé

Bolaget ska äga företag med uppgift att på affärsmässiga grunder tillgodose kommunernas, regionernas och dess bolags behov av varor och tjänster, stödja och samordna dessa företags verksamheter, bedriva viss gemensam verksamhet samt i övrigt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Affärsutveckling i dialog med ägaren

Moderbolaget SKR Företag driver affärs- och företagsutvecklingsfrågor för koncernen. Dialogen med ägaren är viktig för att fånga in framtida behov hos kommunerna och regionerna och få kunskap om de frågor som är högst prioriterade inom kommunsektorn.

Nya områden kan kräva nya företag eller ökat engagemang i befintliga företag. SKR Företag-koncernen ska därför ha en balans mellan vinstgenererande förslag och en ekonomisk beredskap för eventuella nya satsningar. Återrapportering om SKR Företags löpande verksamhet sker varje tertial till SKR:s styrelse.

Ägarstyrning

SKR Företags styrning av koncernens bolag syftar till att skapa och bibehålla en bolagsstruktur som är effektiv och marknadsmässigt sund. Detta är förutsättningen för att koncernen ska kunna förse kommuner och övriga kunder med bra varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser.

Styrningen av dotterbolagen sker genom en kombination av verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Dessa har tagits fram för samtliga helägda bolag. Målen, som varit föremål för diskussion med respektive bolags företagsledning, sammanfattas i ägardirektiv. Ägardirektiven har fastslagits på bolagsstämmor i respektive bolag. Uppföljning av såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska mål för respektive bolag görs årligen.

Kontaktuppgifter

SKR Företag AB 118 82 Stockholm, 08-452 70 00.
Styrelsens säte är i Stockholm, org nr: 556117-7535.

SKR Företag AB bytte namn från Förenade Kommunföretag AB den 1 juni 2007.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.