Publicerad 20 april 2023

Gigabit Infrastructure Act, GIA

Innebörd, konsekvenser och tidplan för förordningsförslaget Gigabit Infrastructure Act, GIA.

Senast uppdaterad: .

Innebörd

GIA är ett förslag till förordning som speglar kommissionens vilja att bidra till en kostnadseffektiv och snabb utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i hela EU för att möta den ökade efterfrågan på uppkoppling i unionen. Förslaget innehåller förslag som ska bidra till likriktning för den europeiska marknaden för elektroniska kommunikationer och undanröja hinder för utbyggnad och konkurrens.

Ett första förslag till förordning presenterades i februari 2023 och har under vår och sommar varit föremål för förhandlingar. Under det spanska ordförandeskapet har arbetet tagit hög fart och ett första kompromissförslag presenterades redan under sommaren. Ett andra kompromissförslag väntas i början av september månad. Efter rådsförhandlingar tas diskussionen vidare till trilogmöten mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen.

Konsekvenser

Förordningen är en utveckling av utbyggnadsdirektivet från 2014 och berör alla kommuner, regioner och kommunala bolag som ansvarar för ledningsburen infrastruktur.
I förslaget till förordning utvidgas tillämpningsområdet vad gäller vilken fysisk infrastruktur som det offentliga måste lämna tillträde till.

De offentliga myndigheternas skyldighet att informera om sin infrastruktur och sina bygg- och anläggningsprojekt skärps och så även kraven på handläggning av tillståndsärenden.
Sammantaget skulle de föreslagna förändringarna innebära betydande påverkan på kommunal och regional verksamhet och i vissa avseende ett oproportionerligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen.

I andra avseende skulle de föreslagna reglerna vara svåra att förena med grundläggande rättsliga principer så som rätten att höras i ett ärende som berör en och det grundlagsskyddade egendomsskyddet.

Detta gör SKR

SKR har lämnat synpunkter på det samråd Regeringen genomför våren 2023 för att få in synpunkter på förordningsförslaget. SKR är även engagerade i det gemensamma arbete som genomförs inom CEMR.

Tidplan, status

Förslaget befinner sig tidigt i lagstiftningsprocessen. Kommissionen lanserade förslaget i mars 2023.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.