Publicerad 20 april 2023

NIS 2

Innebörd, konsekvenser och tidplan för direktivet NIS 2. Lagstiftningsprocessen i EU avslutad och förslaget implementeras nationellt.

Senast uppdaterad: .

Innebörd, konsekvenser

Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. Syftet är att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom Europeiska unionen. Kraven i NIS 2 avser att harmonisera införlivandet av reglerna i NIS. Syftet är att utöka samarbetet mellan medlemsstaterna och att utöka antalet sektorer och aktörer som omfattas av regleringen. Bland nyheterna finns bland annat avloppsvatten och avfallshantering.

Även om NIS 2 innebär mer detaljerade krav i EU-regleringen kommer skillnaderna mot NIS eventuellt inte bli så stora i den svenska tillämpningen.

Detta gör SKR

SKR arbetar löpande med rådgivning till kommuner och regioner avseende NiS och inväntar resultat från pågående utredningar rörande NIS 2.

Tidplan, status

Europaparlamentet och EU-rådet har godkänt NIS 2. Medlemsländerna har till den 17 oktober 2024 på sig att införliva NIS 2 i nationell lagstiftning.

Arbetet med svensk lagstiftning har börjat, och i slutet av februari 2024 presenterar en utredning förslag på hur NiS 2 ska implementeras i svensk rätt tillsammans med direktivet om kritiska entiteters motståndskraft.

Nationell samordningsmyndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det finns även myndigheter som är ansvariga för tillsyn inom olika sektorer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jonas Nilsson
    Informationssäkerhetsspecialist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.