Publicerad 3 december 2020

Låt kommunerna få en koordinerande roll för nyanlända

Kommunerna bör snarast erbjudas att få en koordinerande roll för nyanländas insatser inom ramen för Arbetsförmedlingens samordningsansvar. Det framför SKR i en skrivelse till regeringen.

Med anledning av de stora förändringar som sker på Arbetsförmedlingen och inom arbetsmarknadspolitiken skickade SKR i maj 2019 en skrivelse till regeringen om behov av att snabbutreda en flytt av samordningsuppdraget i nyanländas etablering till kommunerna. Ännu har inget hänt. Nu skickar SKR en uppföljande skrivelse som beskriver hur det kan lösas varför det är viktigt att det görs så snart som möjligt.

Brister i samordningsansvaret för nyanländas etablering
behöver åtgärdas genom kommunal koordineringsfunktion (PDF) Pdf, 389 kB.

– När Arbetsförmedlingens stöd försvinner lokalt är det de mest utsatta grupperna som drabbas hårdast. Regeringen behöver därför hantera frågan om samordningsuppdraget i nyanländas etablering skyndsamt. Arbetsförmedlingens kapacitet har minskat drastiskt och kommuner larmar om otillräckligt stöd och vägledning till nyanlända, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på SKR.

Lösning finns inom dagens regelverk

Med utgångspunkt i den statliga utredningen om kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) bedömer SKR att det finns goda juridiska förutsättningar för kommuner att utföra insatser inom Arbetsförmedlingens uppdrag. Genom ett samverkansavtal skulle kommunen kunna ges uppdrag att utföra de koordinerande och vägledande uppgifter som Arbetsförmedlingen idag inte har kapacitet för.

– Det är viktigt att det är en lokal aktör som har förmåga att koordinera insatser från såväl kommunen som från Arbetsförmedlingen och fristående aktörer. Kommunerna har den lokala organisationen som krävs, ansvarar redan för flera av de insatser som ingår i mottagandet och etableringen och har nära kontakter med lokalt näringsliv och civilsamhälle. Kommunernas har också starka incitament att lyckas med integrationen och minska kostnader för arbetslöshet och försörjningsstöd, säger Roy Melchert.

SKR framför i skrivelsen att Arbetsförmedlingen snarast bör få ett uppdrag att erbjuda samtliga kommuner att teckna samverkansavtal om utförande av koordinerande och vägledande uppgifter för nyanlända inom etableringsprogrammet. Det behöver också fastställas en ersättningsmodell som möjliggör uppdraget.

Fakta

  • Samordningsansvaret för nyanländas etablering flyttades från kommunerna till Arbetsförmedlingen 2010. Syftet med reformen var att påskynda nyanländas etablering och innebar att Arbetsförmedlingen gavs rollen att samordna insatser som syftar till etablering i både arbetslivet och samhällslivet.
  • I takt med Arbetsförmedlingens omställning har stödet till nyanlända försämrats. Resultaten i etableringsprogrammet 2019 sjönk i samtliga regioner. En delförklaring är förändringarna inom Arbetsförmedlingen, något som även regeringen konstaterar i budgetpropositionen för 2021.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR