Publicerad 7 oktober 2021

Regionernas tandvårdsstöd

Regionernas tandvårdsstöd riktar sig till personer som har omfattande behov av vård och omsorgsinsatser. Varje år sker en uppföljning av utförda insatser och kostnader.

Tandvårdsstödet är till för personer med stora behov på grund av långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar samt personer som behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Regionerna redovisar årligen hur tandvårdsstödet används. För 2020, som för tidigare år, finns betydande variationer mellan regionerna. Det förklaras delvis av skillnader i sätt att organisera verksamheten samt i skillnader i rutiner för registrering.

Uppföljning 2020

År 2020 har varit ett speciellt år på grund av coronapandemin och även för regionernas särskilda tandvårdsstöd. Med anledning av pandemiläget, för att minska risken för smittspridning samt för att skydda sköra äldre och tandvårdspersonal, har samtliga regioner haft tillfälliga uppehåll i den uppsökande verksamheten under året. Vård som kan anstå har skjutits fram av både Folktandvården och de privata vårdgivarna. Det har inneburit att antalet tandbehandlingar har minskat. Detta innebär också att ett ökat antal patienter kommer att behöva undersökningar, profylax och vård längre fram.

Minskade kostnader för nödvändig tandvård

Andelen personer som tackat ja till munhälsobedömning har sjunkit jämfört med föregående år. Andelen som fått nödvändig tandvård har de senaste åren ökat. Trenden bröts år 2020 i och med pandemin och de begränsningar för att minska smittspridningen som gjorts inom tandvården. Utförd tandvård har inriktas på akut tandvård och tandvård som inte kan anstå. Detta har medfört att kostnaderna för nödvändig tandvård markant minskat jämfört med år 2019. Den genomsnittliga kostnaden per behandlad är 4 749 kronor. Kostnaderna per behandlad varierar mellan regionerna, från 2 956 kronor upp till 6 071 kronor.

Trots pandemin har cirka 125 000 personer år 2020 nåtts av tandvårdsstödet "Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade". Inom "Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling" har antalet personer som nåtts av tandvårdsstödet minskat något jämfört med föregående år. De flesta patienter återfinns inom behandlingsgrupperna som fått behandling vid allvarlig sömnapné, infektionsbehandling inför kirurgiskt ingrepp och behandling vid munslemhinneförändringar. Antalet som fått läkarintyg för tandvårdsstödet "Tandvård för personer med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning" har successivt ökat under åren och antalet uppgår för år 2020 till 27 044 stycken.

Sammantaget har cirka 178 000 individer erhållit hjälp med sin mun- och tandhälsa under 2020 och därmed kunnat erhålla förebyggande vård genom regionernas särskilda tandvårdsstöd. Regionerna har därmed tillsett att det inte uppstått ekonomiska hinder att få den tandvård som de är i behov av.

Uppföljning tandvårdsstöd 2020 (PDF) Pdf, 3 MB.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR