Publicerad 19 april 2021

Regionernas tandvårdsstöd

Regionernas tandvårdsstöd riktar sig till personer som har omfattande behov av vård och omsorgsinsatser. Varje år sker en uppföljning av utförda insatser och kostnader.

Tandvårdsstödet är till för personer med stora behov på grund av långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar samt personer som behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Regionerna redovisar årligen hur tandvårdsstödet används. För 2019, som för tidigare år, finns betydande variationer mellan regionerna. Det förklaras delvis av skillnader i sätt att organisera verksamheten samt i registreringsrutiner.

Uppföljning 2019

Sammantaget har under år 2019 cirka 221 000 individer erhållit hjälp med sin mun- och tandhälsa och kunnat erhålla förebyggande vård genom regionernas särskilda tandvårdsstöd. Regionerna har därmed tillsett att det inte uppstått ekonomiska hinder för dessa individer att få den tandvård som de är i behov av.

Uppsökande verksamhet, tandvård för äldre och funktionshindrade

Inom Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade har antalet personer som erhållit munhälsobedömning ökat jämfört med föregående år och uppgick 2019 till cirka 164 000 personer. Andelen personer som tackat ja till munhälsobedömning är oförändrad och antalet utbildad vård- och omsorgspersonal har fortsatt att minska.

Kostnaderna för nödvändig tandvård fortsätter att öka. Den genomsnittliga kostnaden per behandlad är 5 996 kronor men variationen är stor mellan regionerna. Regionerna upplever att målgruppen som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) behöver förtydligas.

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Inom Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling har antalet personer som nåtts av tandvårdsstödet minskat något. De flesta patienter återfinns inom behandlingsgrupperna som fått behandling vid allvarlig sömnapné, infektions­behandling inför kirurgiskt ingrepp och behandling vid munslemhinneförändringar. Regionerna framhåller att det finns behov av förtydliganden och förändringar inom stödet, särskilt i gruppen patienter som har allvarlig sömnapné.

2019 var sjunde året med tandvårdsstödet Tandvård för personer med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Antalet som fått läkarintyg för tandvårdsstödet har successivt ökat och uppgår till 26 306 stycken. 76 procent av de berättigade har fått tandvård.

Uppföljning tandvårdsstöd 2019 (PDF) Pdf, 3 MB.

Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset