Publicerad 19 mars 2021

Stärkt vård efter förlossning i alla regioner

Samtliga regioner gjorde under 2019 insatser för att stärka vården efter förlossning, visar SKR:s genomgång. Många regioner har också gjort särskilda insatser för att stärka vården vid psykisk ohälsa för gravida och nyblivna mammor.

I två nya rapporter från SKR belyses den goda utveckling som skett inom eftervården samt ger underlag kring ett stärkt arbete för en trygg och säker förlossning.
Målet är att alla kvinnor ska känna sig trygga i vårdkedjan före, under och efter graviditet.

Insatser för en stärkt eftervård

En stor del av regionernas arbete inom ramen för överenskommelsen kring kvinnors hälsa och förlossningsvården har de senaste åren handlat om att stärka eftervården.
Sveriges Kommuner och Regioner har nu tagit fram en samlad, fördjupad uppföljning av regionernas insatser år 2019. I den kan man se att:

 • Samtliga regioner har gjort insatser för att stärka vården efter förlossning.
 • En tredjedel av regionerna arbetade under 2019 med att stärka uppföljningen av kvinnans hälsa efter förlossning. Ofta i form av en extra uppföljning från mödrahälsovården, mellan tiden på BB och det vanliga eftervårdsbesöket
 • Två tredjedelar av regionerna har genomfört satsningar för att förstärka informationen om förlossning, komplikationer och eftervård.
 • Hälften av landets regioner har satsat särskilt för att stärka vården vid psykisk ohälsa.
 • En majoritet av regionerna har genomfört insatser för att stärka stödet kring amning.

Rapport Insatser för en stärkt eftervård

Förbättrade förutsättningar för en trygg och säker förlossning

I Sverige finns stora regionala skillnader i kejsarsnittsfrekvens – skillnader som inte bara kan förklaras av olika patientpopulationer eller medicinska behov. Det talar för att variationerna delvis kan kopplas till skillnader i arbetssätt och rutiner. Därför har SKR tagit fram ett diskussionsunderlag i syfte att belysa olika arbetssätt och som en grund för lärande mellan verksamheter.

Rapporten tar inte ställning för ett förlossningssätt före ett annat. Istället lyfter den hur viktigt det är att arbetet kring val av förlossningssätt möter kvinnan och familjens behov. Rapporten beskriver fem övergripande framgångsfaktorer som bedöms kunna bidra till en viktig kulturförändring. Framgångsfaktorerna är:

 • Involvera kvinnor och deras familjer
 • Anpassa vården efter behov
 • Säkerställ en sammanhållen vårdkedja
 • Utveckla arbetssätten
 • Stärk kunskapsstyrningen

Under respektive framgångsfaktor lyfts frågor som kan diskuteras inom den egna verksamheten, i både lärande och utvecklande syfte.

Rapport Förbättrade förutsättningar för en trygg och säker förlossning

Informationsansvarig

 • Kajsa Jansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.