Publicerad 11 mars 2021

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

SKR och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. För åren 2021-2022 har även en tilläggsöverenskommelse med ökat fokus på att stärka vårdkedjan och eftervården tecknats.

Överenskommelse 2020-2022

Överenskommelsen är en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och omfattar hela vårdkedjan före, under och efter graviditet. För kvinnan och hennes familj ska det vara tydligt var man kan vända sig när man behöver stöd av vården under och efter en graviditet. Andra områden är stärkt stöd till ungdomsmottagningarna i deras arbete med sexualitet och egenmakt och insatser i neonatalvården samt att Graviditetsenkäten ska genom föras.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa 2020-2022 (PDF) Pdf, 1 MB.

Mål för vårdkedjan graviditet – förlossning – eftervård

SKR och regeringen är överens om att arbeta för en mödrahälsovård, förlossningsvård och neonatalvård där:

 • Det finns en tydlig vårdkedja med en ökad kontinuitet från graviditeten till förlossning och eftervården.
 • Eftervården utvecklas och stärks.
 • Rätt vård för eventuella skador och vårdskador är lätt att hitta.
 • Bemanningen är sådan att det ska finnas en barnmorska eller annan person med relevant kompetens tillgänglig för den födande kvinnan under förlossningen.
 • Föräldrar känner trygghet i att det finns plats för dem både före och efter förlossning, inte minst för dem som har särskilda behov eller som har långt till närmaste förlossningsklinik.
 • Evidensbaserad kunskap och kunskapsstöd ska utvecklas och finnas tillgänglig för personalen för att ge stöd till att förebygga, diagnosticera och behandla förlossningsskador.
 • Det finns goda förutsättningar för forskning.

Tilläggsöverenskommelse 2021 - 2022

En tilläggsöverenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård har tecknats för åren 2021 och 2022, som komplement till den treåriga överenskommelsen.

Användningen av de medel som avsätts inom ramen för tilläggsöverenskommelsen ska bidra till genomförande av ytterligare insatser för att stärka vårdkedjan och eftervården för kvinnor efter förlossningen 2021–2022. Regeringen och SKR är överens om följande mål:

 • Att utveckla en sammanhållen, jämlik och personcentrerad vårdkedja baserat på kvinnors olika behov från graviditet till förlossning och eftervård. Regionerna ska säkerställa att vårdkedjan är tydlig och att vården är tillgänglig för de kvinnor som drabbas av komplikationer, förlossningsskador och psykiska besvär i samband med graviditet och efter förlossning.
 • Att erbjuda en tillgänglig och jämlik eftervård baserad på bästa möjliga kunskap.
 • Att det finns utpekad relevant kompetens utifrån kvinnors olika behov genom hela vårdkedjan inklusive eftervården. Kompetensen ska även vara tillgänglig för de kvinnor som söker vård för besvär en längre tid efter förlossningen.
 • Att hantera den uppskjutna screeningverksamheten av HPV viruset som orsaker livmoderhalscancer och mammografi, genom till exempel utvecklade arbetssätt, moderna analysmetoder och digitala lösningar.
 • Att personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning ska få tillgång till en god vård baserad på bästa möjliga kunskap.

Tilläggsöverenskommelse personcentrerad, tillgänglig och
jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021 (PDF) Pdf, 396 kB.

Fördelning av medel (miljoner kronor)

Medel har fördelats sedan 2015 och satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvården pågår till och med 2022. Under 2021 fördelas totalt 1 382 miljoner kronor till regionerna. Av det är 445 miljoner medel från tilläggsöverenskommelsen. Medlen fördelas utifrån befolkningsmängden i respektive region.

2015: 200 Mnkr, 2016: 525 Mnkr, 2017: 817 Mnkr, 2018: 1831 Mnkr, 2019: 1590 Mnkr, 2020: 937 Mnkr, 2021: 1500 Mnkr, 2022: 1500 Mnkr

Fördelning av medel 2015-2022.

Fördelning av medel för respektive region

Regionernas insatser

Medlen ur överenskommelserna ska stärka det långsiktiga arbete som pågår i regionerna kring kvinnors hälsa och förlossningsvården. SKR sammanställer årligen en rapport om hur regionerna använt medlen inom satsningen. Under 2019 har medlen använts till närmare 500 olika insatser runtom i landet och sedan 2015 har över 1 100 insatser genomförts.
Rapporten för 2020 års arbeten presenteras den 1 april 2021.

Tidigare överenskommelser

2018 – 2019

Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. En extramiljard per år till och med 2022 (PDF) Pdf, 637 kB.

2017 – 2019

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Totalt 1 491 miljoner kronor (PDF) Pdf, 682 kB.

Informationsansvarig

 • Eva Estling
  Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset