Publicerad 11 augusti 2021

Kraftsamling psykisk hälsa

Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.

Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar inom tre arbetsområden:

Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt

Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående

Hållbara stöd till de som behöver

Dessa arbetsområden speglar Kraftsamlingens övergripande inriktning om ett brett och tvärsektoriellt arbete, som inkluderar frågor om såväl samhällsplanering och levnadsvillkor, generella förebyggande och främjande insatser, som stöd och hjälp till de mest behövande.

Kraftsamlingens utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar därför måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället. Under ”Delta i kraftsamlingen” kan du läsa mer om hur du och din organisation kan delta.

Kraftsamling psykisk hälsa ligger i linje med det arbete som SKR redan bedriver inom bland annat Strategi för hälsa, omställningen till nära vård och omsorg, och för en ökad digitalisering.

Omställning nära vård

Strategi för hälsa

Kort om kraftsamlingen

SKR tog initiativ till kraftsamlingen våren 2019. Ing-Marie Wieselgren vid avdelningen för vård och omsorg ger en kort introduktion till vad kraftsamlingen handlar om och varför den behövs. Bland annat jämför hon kraftsamlingen för psykisk hälsa med den satsning på den fysiska miljön som gjordes i Sverige på 1900-talet, för att förbättra folkhälsan. Längd 3 minuter.

SKR samlar tips om stöd för psykisk hälsa i kristid

I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar. Detta möter många invånare och inte minst de som jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. SKR har nu tagit fram en omfattande samling råd och länkar till olika former av stöd. Samlingen har arbetats fram tillsammans med ett hundratal organisationer, myndigheter, kommuner och regioner. Insamlingen fortsätter genom olika samordningsmöten för att gemensamt identifiera fortsatta behov av stöd och olika initiativ för att möta behoven.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Listan kommer fortlöpande att fyllas på och göras om.

För att göra det så enkelt som möjligt att hitta bland de olika formerna av stöd, har de ställts samman i fyra olika grupper:

  • Barn upp till 12 år
  • Ungdomar mellan 12 och 25 år
  • Vuxna
  • Äldre

Under varje grupp finns till exempel råd för den som känner oro och ångest, för den som söker social gemenskap eller behöver stöd vid våld och övergrepp.

Sammanfattning av arbetet hittills

Material kopplat till Kraftsamling för psykisk hälsa sparas på Uppdrag psykisk hälsas webbplats. Det går även att kontakta SKR för att få materialet skickat till dig.

Material, Uppdrag psykisk hälsa

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR