Publicerad 24 mars 2021

Kulturskolans licensplikt och rapportering av live-framträdanden

SKR har fört en dialog med Stim gällande kulturskolornas licensplikt och rapportering av liveframträdanden. Parterna har inte enats i en gemensam bild men då det kommit många frågor och synpunkter till SKR kring kulturskolornas licens- och rapporteringsskyldighet väljer nu SKR att kommunicera förbundets ståndpunkter.

Det kan inledningsvis påtalas att kulturskolans undervisning oftast sker i sammanhang som inte är offentliga, exempelvis i skol- eller föreläsningssalar dit endast elever men inte andra har tillträde. I dessa fall omfattas inte framförandena av upphovsrättslagens bestämmelser. I andra fall kan undervisningsverksamheten vara offentlig, exempelvis om den sker i form av elevkonserter inför publik. I 2 kap 21 § upphovsrättslagen finns dock en bestämmelse som uttryckligen undantar offentliga framföranden av offentliggjorda verk som sker inom ramen för undervisning. Med offentligt framförande menas endast sådana fall där verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket (jmf 1 kap 2 § upphovsrättslagen).

Uppträdanden – del av undervisningen

Enligt SKR:s mening är en stor del av kulturskolornas offentliga framföranden att betrakta som en del av undervisningen, då att öva sceniskt inför en närvarande publik är en del i den konstnärliga skolningen. Det betyder att elevkonserter generellt sett inte kräver någon licens eller rapporteringsskyldighet. Enligt SKR kan det dock inte uteslutas att konserter där syftet i första hand är underhållning (och inte scenisk skolning för eleverna) kräver licens av Stim. Som exempel kan nämnas konserter där professionella artister/musiker framträder tillsammans med elever från kulturskolor.

Slutligen ska påtalas att entréfria framföranden för maximalt 300 personer på, och riktat till personer som har anknytning till, kommunala och regionala skolor, äldreboenden och andra kommunala eller regionala hem, stöd- eller vårdinrättningar ingår i de normalavtal som SKR och Stim tidigare har förhandlat fram. Detsamma gäller om kulturskolan framför licenspliktiga verk på kommunala och regionala arbetsplatser. Någon ytterligare licens för framföranden på denna typ av inrättningar behövs alltså inte, oavsett om framförandet sker av kulturskolans elever eller andra. Information om vilka verksamheter som ingår i normalavtalet finns specificerade i avtalet.

Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet, cirkulär 19:62

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset