Publicerad 6 april 2022

Upphandling som strategisk styrning, nätverk

SKR driver nätverk för kommuner och regioner i syfte att utveckla strategiska styrformer för att genom upphandling och inköp uppnå bättre resultat och resursutnyttjande.

Idag saknas i många fall en helhetssyn avseende försörjningsstrategi, där upphandling ingår. En försörjningsstrategi som beslutas på rätt nivå i organisationen och ett tvärfunktionellt arbetssätt är en viktig del i detta arbete och behöver integreras i organisationens styrning.

Tiden för att anmäla intresse till att vara med i nätverket löpte ut 18 mars 2022.

Datum och preliminära teman

Nätverken genomförs digitalt under 2022, tre gånger per år klockan 10.00-15.00 med lunchpaus en timme.

19 maj 2022

Tema: Egenvärdering, inköpsmognad, roller och ansvar

27 september 2022

Tema: Kategoristyrning och hållbarhet

24 november 2022

Tema: Försörjningsstrategi och krisberedskap

Förutsättning och upplägg

Mellan nätverksträffarna åtar sig deltagarna att driva frågan på hemmaplan där det ska det finnas en styrgrupp eller liknande forum som deltar i arbetet. Arbetet kommer att utgå från den egenvärdering som görs av respektive organisation. Samtliga träffar innehåller uppföljning av egenvärdering och den handlingsplan som deltagaren skapat samt erfarenhetsutbyte. Externa inspel sker utifrån deltagarnas behov.

Egenvärdering för inköp och upphandling

Egenvärderingen är en "temperaturmätning" som visar var styrkor och svagheter finns inom organisationen. Verktyget är webbaserat och innebär att du genomför en självskattning. Resultatet av egenvärderingen kan användas som underlag för arbetet med inköp och upphandling som en del i den strategiska styrningen.

Egenvärdering för inköp och upphandling

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR