Publicerad 10 december 2021

Bestämmelser som skyddar självstyrelsen

Riksdagen sätter gränserna för den kommunala självstyrelsen. Men riksdagen har också beslutat om vissa bestämmelser som skyddar självstyrelsen.

Begränsningar av självstyren kräver lagstiftning

Det är enbart riksdagen som kan fatta beslut om grunderna för kommunernas organisation, verksamhet och beskattning och om deras befogenheter och skyldigheter.

Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd (SOU 2007:93)

Regeringsformen, 1:1 och kapitel 14

Proportionalitetsprincipen

En inskränkning av självstyrelsen bör inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att uppnå de ändamål som har motiverat inskränkningen.

Finansieringsprincipen

Staten måste anvisa medel när den fattar beslut som innebär höjda ambitioner eller nya verksamheter för kommuner och regioner.

Finansieringsprincipen som omfattar statligt beslutade åtgärder

Lagrådet förhandsgranskar

Lagrådets (svensk myndighet med uppgift att granska viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen) ska yttra sig innan riksdagen beslutar om lag om kommunal beskattning eller om åtagande för kommunerna.

Inhämta upplysningar

När Regeringen bereder ärenden om berör kommunerna ska den hämta in deras yttranden.

Utjämningssystemet

Utjämning av skillnader i skattekraft och av strukturella skillnader i kostnader får göras för att ge kommuner likvärdiga förutsättningar.

Utjämningssystemet som ska garantera likvärdiga ekonomiska förutsättningar

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.