Publicerad 19 januari 2022

Följa upp service och bemötande i kommuner – servicemätning

Våren 2022 lanserar SKR ett nytt koncept för att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande vid kontakt med kommunen. Den nya servicemätningen är framtagen tillsammans med en extern samarbetspart.

Så här kan kommuner delta

Intresseanmälan för att delta i undersökningen sker via SKR:s samarbetspartner Brilliant Future. Efter en anmälan får kommunen ett erbjudande om att sluta ett avtal med Brilliant Future, som utför själva mätningen under en bestämd tid.

Sista anmälan för att delta är den 18 februari 2022.

Intresseanmälan, Brilliant Future

Mätningens innehåll och syfte

Servicemätningen mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

Så här går mätningen till

Mätningen kommer att pågå under första kvartalet 2022 med målsättning att starta i mars. Metoden går ut på att samla in svar från slumpvis utvalda personer som har varit i kontakt med kommunen via telefon eller e-post om hur de upplevde enkelheten och bemötandet via kommunen. Det är kontakter via kommunens huvudkanal för telefoni och e-post som mäts, oavsett om det finns ett kontaktcenter eller en växelfunktion.

Kommunen kommer kunna ta del av resultatet löpande via en webbportal.

Kostnad

Kostnaden för mätningen är 28 000 kronor per år. Kommunen får tillgång till ett digitalt uppföljningsverktyg där invånarnas enkätsvar presenteras och resultatet gentemot andra kommuner kan följas i realtid. Mätningen sker på samma vis för alla och är ett tydligt redskap för att ta fram ett nuläge och ett önskat läge för bemötandet i kommunen.

Kurs och konferens

Informationsansvarig

Kontaktcenter

Kontakt

Kontakta SKR