Publicerad 6 mars 2024

Det här är kommunalt självstyre

Kommunal självstyrelse, även kallat lokalt självstyre, innebär att kommuner och regioner sköter lokala eller regionala frågor med en stor handlingsfrihet. Självstyrelsen utövas av beslutande församlingar som företräder den lokala befolkningen.

Självstyrelse som begrepp och innebörd

Begreppet självstyrelse kom till i samband med 1862 års kommunalförordning och finns sedan 1974 inskriven i grundlagen. Den syftar till att ge människor ansvar och inflytande över gemensamma frågor. Regeringsformen erkänner självstyrelsens betydelse för den svenska folkstyrelsen.

Bestämmelser som skyddar självstyrelsen

Självstyrelsen innebär att kommuner och regioner har ett brett uppdrag och ansvarar för en rad uppgifter som rör välfärd och lokal och regional samhällsutveckling samtidigt som de ska upprätthålla väl fungerande demokratiska institutioner. De har ett stort handlingsutrymme, men styrs samtidigt av nationella uppdrag och statliga regleringar.

Regionernas åtagande

Kommunernas åtagande

Kort fakta om kommunal självstyrelse

Självstyrelsen utövas av beslutande politiska församlingar som utses genom allmänna val och företräder den lokala befolkningen. Kommunerna har rätt att ta ut skatt av medborgarna för att finansiera sin verksamhet. Kommuner och regioners ansvar omfattar:

 • Lokala frågor som fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling.
 • Välfärdstjänster som skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Tillsammans står kommuner och regioner för ungefär:

 • 20 procent av bruttonationalprodukt, BNP
 • 70 procent av den offentliga konsumtionen
 • sektorn sysselsätter 25 procent av den arbetande befolkningen, drygt en miljon svenskar

Så här fattas besluten

Besluten inom denna sektor fattas i varje enskild kommun eller region. Eftersom makten på detta sätt är delad mellan 310 självständiga enheter, har medborgarna stora möjligheter att påverka och ta ansvar för förhållandena i sin närmiljö. Det gör de främst genom att vart fjärde år välja lokala representanter till kommun- och regionfullmäktige.

Dessa valda företrädare styr sedan – på medborgarnas uppdrag – kommunen eller regionen. Genom majoritetsbeslut i fullmäktige beslutar de vilken politik som ska föras.

Beslut om skatt

Fullmäktige beslutar även nivån på den skatt som medborgarna ska betala, samt hur skattepengarna och andra intäkter ska användas. Varje fullmäktige fattar självständigt beslut om den egna kommunen eller regionen och är politiskt ansvarig enbart inför sina egna invånare.

Kommuner och regioners samlade kostnader och intäkter

SKR gör sammanställningar som visar vilka kostnader kommuner och regioner fördelar sina intäkter på, och varifrån intäkterna kommer.

Sektorn i siffror

Vad innebär kommunal självstyrelse?

Björn Kullander, SKR, och Bo Per Larsson, senior rådgivare åt SKR , berättar om vad kommunal självstyrelse innebär. I filmen får du bland annat veta mer om

 • kommuners och regioners roll och uppdrag som välfärds-, demokrati- och samhällsaktör.
 • den svenska kommunmodellen med varierade förutsättningar.
 • kort om hur staten styr och hur starkare kommunalt självstyre kan bidra till nationell likvärdig välfärd.

Filmen är 10 minuter och 2 sekunder lång.

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.