Publicerad 23 maj 2024

Styrelsens och nämndernas ansvar

En nämnd eller styrelse har sitt uppdrag från fullmäktige. Det handlar om att genomföra det uppdrag som fullmäktige definierat till givna förutsättningar. Med uppdraget följer ett ansvar för nämnden och ledamöterna i nämnden.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att fullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Den är spindeln i nätet som ska se till att kommunens eller regionens alla olika delar strävar efter de mål som fullmäktige ställt upp. Styrelsen har ett särskilt ansvar för hela kommunens eller regionens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har alltså ett stort ansvar för att kommunens eller regionens verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Nämndens eller styrelsens uppdrag och ansvar är att förvalta och genomföra verksamhet enligt fullmäktiges mål och beslut och andra förutsättningar som gäller. Ansvaret är detsamma om de driver verksamheten i egen regi eller någon annan gör det på deras uppdrag till exempel efter upphandling. Konkret handlar det om styra, följa upp, kontrollera och vidta åtgärder.

Reglemente för styrelsen och övriga nämnder

SKR har tagit fram ett förslag till reglemente för styrelsen och nämnder. Materialet bygger på lagstiftningens innehåll per januari 2021 och kommer successivt att revideras i takt med att ny lagstiftning tillkommer.

Förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder

Gemensamt ansvar

Ansvaret i nämnden eller styrelsen är i grunden gemensamt eller kollektivt. Ledamöterna ansvarar tillsammans för verksamheten. Om nämndens verksamhet inte fungerar är det i allmänhet hela nämnden som är ansvarig eftersom situationen kan vara resultatet av en kedja med beslut eller icke-beslut från nämnden.

Ansvar som ledamot i nämnd

Varje ledamot har också ett enskilt ansvar att delta i arbetet, följa mål, beslut och föreskrifter och inte agera utanför uppdragets förutsättningar och ramar. SKR har taigt fram en skrift om ansvar som ledamot i en nämnd.

Ansvaret som ledamot i nämnd

Särskilda villkor gäller för förskolor och skolor

Kommunen är inte huvudman för skolor som drivs med tillstånd av Skolinspektionen. Detsamma gäller för förskolor som drivs med tillstånd av kommunen. Det innebär att nämnden inte heller har ett verksamhetsansvar för sådan verksamhet.

Vägledning: svar på vanliga frågor om fristående skola, förskoleklass, fritidshem

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.