Publicerad 17 augusti 2023

Europakonventionen om kommunal självstyrelse – Självstyrelsekonventionen

Europakonventionen om kommunal självstyrelse är en av de grundläggande texterna för samarbetet mellan de 46 medlemsländerna i Europarådet.

Konventionen fastlår vissa grundläggande principer för statens förhållande till kommunerna. Den ställer krav på lagstadgad kommunal självstyrelse, egen och tillräcklig kommunal finansiering samt rätt till konsultationer mellan stat och kommunsektor.

Samtliga 46 medlemsländer har ställt sig bakom den grundläggande konventionstexten om kommunal självstyrelse. Sverige ratificierade konventionen 1989.

Europakonventionen om kommunal självstyrelse (PDF)

Så fungerar självstyrelsekonventionen

Konventionen är folkrättsligt bindande men saknar sanktionssystem. Hur konventionstexten överförts till nationella rättssystem i Europa ser olika ut. I Sverige är den inte nationell lag utan motsvaras bland annat av regeringsformens skydd för den kommunala självstyrelsen och av regler i kommunallagen.

Medlemsstaternas regeringarna har givit CLRAE uppdraget att övervaka tillämpningen. Kongressen arbetar med stöd av en fristående grupp experter och forskare för att göra dels länderrapporter och dels tematiska rapporter kring någon eller några artiklar i konventionen.

Övervakningsrapporterna blir föremål för politisk behandling i CLRAE som kan rikta rekommendationer till medlemsländernas regeringar.

Utveckling av konventionen

Arbetet med att uppdatera och stärka den kommunala självstyrelsekonventionen pågår ständigt inom CLRAE.

Medborgarprotokollet

Medborgarprotokollet antogs 2009 och handlar om att tydliggöra medborgarinflytandet. Protokollet ger invånarna en formell och individuell rätt till inflytandet men lämnar åt medlemsländerna själva att utforma metoderna för dialogen. Sverige har undertecknat protokollet.

Medborgarprotokollet, CLRAE

Riktlinjer för regional demokrati

Ett förslag till en regional självstyrelsestaga diskuterades inom CLRAE under många år. Förslaget krävde att både finansieringsprincipen och rätten till samråd mellan stat och kommunsektor ska vara lagfäst i medlemsländerna. I november 2009 antog kommunministrarna istället så kallade riktlinjer för regional demokrati (Regional democracy: Council of Europe Reference Framework)

Riktlinjer för regional demokrati, engelska

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.