Publicerad: 2 december 2019

Ökat bostadsbyggande

Det råder marknadsmässiga förutsättningar när det gäller byggande av bostäder, förändringar av bostadsbeståndet, finansiering av bostäder och fördelning av befintliga bostäder. Samhället har dock fortfarande en central roll för att få till stånd en fungerande bostadsförsörjning.

Ansvaret för en väl fungerande bostadsmarknad är därför ett delat ansvar mellan kommunen, staten och byggherrarna.

Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen

Lagkravet är att kommunen ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Statliga regler försvårar bostadsbyggande

Regelverk för strandskydd och riksintressen är allvarliga hinder för bostadsbyggandet. Det visar en enkätstudie som SKR har gjort bland kommunerna.

Strandskydd och riksintressen försvårar bostadsbyggande

SKR tycker

Det byggs för få bostäder i Sverige, särskilt där de behövs som bäst. Bostadsbristen är värst i storstadsregionerna men obalanser i utbudet finns i stora delar av landet. Detta är ett hinder för tillväxt och påverkar medborgarnas välfärd och livsmöjligheter.

Med utgångspunkt i att bostadsbyggandet är ett delat ansvar mellan kommuner, byggbranschen och staten har SKR riktat ett antal krav och uppmaningar till dessa parter:

  • Kommunerna uppmanas bland annat bli mer aktiva i sin markpolitik och utveckla samverkan med banker och lokala entreprenörer.
  • Byggbranschen uppmanas på flera olika sätt ta sin del av ansvaret bland annat genom att samverka för ett effektivt plangenomförande och verka för minskade byggkostnader och bättre konkurrens i alla skeden av byggprocessen.
  • Till staten riktar SKR krav på regeländringar och förslag till olika statliga initiativ. Exempel på sådan initiativ är att; genomlysa de finansiella och skattemässiga förutsättningarna för bostadsbyggandet, investera i infrastruktur, begränsa länsstyrelsernas möjligheter att yttra sig över detaljplaner och se över konkurrenssituationen i byggbranschen.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!