Publicerad: 19 oktober 2020

Buller

Många människor utsätts i sin vardag för buller. Därför är det viktigt att arbeta med skyddsåtgärder och åtgärder vid källan. Buller är en komplex fråga som måste hanteras på olika sätt, i planering, byggande och i åtgärdsprogram.

Vägledning om buller från idrottsplatser

När idrottsanläggningar som används intensivt ligger nära bostäder ökar risken för bullerstörningar. Därför har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för att kunna minska bullerstörningar samtidigt som goda möjligheter till idrottsutövning bibehålls. Boverket har tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen. Vägledningen kan användas vid olika situationer, men den är i första hand avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats.

Vägledning om buller från idrottsplatser, Naturvårdsverket

Buller från idrottsplatser - en vägledning, Boverket

Nya regler om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader; SFS 2015:216, Riksdagen

Förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216) vid bostadsbyggnader har ändrats. Riktvärdena för buller vid nyproduktion har ändrats från 55 dBA till 60 dBA vid fasad och från 60 till 65 dBA för lägenheter under 35 kvm. Ändringen trädde ikraft den 1 juli 2017.

SKR:s arbete med buller inom Plan- och bygglagen

SKR avstyrker revidering av Naturvårdsverkets allmänna råd

SKR:s yttrande över förslag till reviderade allmäna råd om riktvärden för flygtrafikbuller (PDF, nytt fönster)

SKR avstyrker förslaget om en revidering av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller, NFS 2008:6. Råden ska anpassas till förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216). SKR anser att det är viktigt att den samordning och samsyn som skapats mellan plan- och bygglagen och miljöbalken inom bullerområdet inte bryts.

Film om god ljudmiljö och livskvalitet

Boverket har tagit fram en animerad film på cirka fyra minuter om goda ljudmiljöer och akustisk design.

SKR tycker

  • Förbundet menar att det vore önskvärt om även industribuller kan regleras i förordningstext.  

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!