Publicerad 13 september 2021

Buller

Många människor utsätts i sin vardag för buller. Därför är det viktigt att arbeta med skyddsåtgärder och åtgärder vid källan. Buller är en komplex fråga som måste hanteras på olika sätt, i planering, byggande och i åtgärdsprogram.

Vägledning om buller från idrottsplatser

När idrottsanläggningar som används intensivt ligger nära bostäder ökar risken för bullerstörningar. Därför har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för att kunna minska bullerstörningar samtidigt som goda möjligheter till idrottsutövning bibehålls. Boverket har tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen. Vägledningen kan användas vid olika situationer, men den är i första hand avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats.

Vägledning om buller från idrottsplatser, Naturvårdsverket

Buller från idrottsplatser - en vägledning, Boverket

Film om god ljudmiljö och livskvalitet

Boverket har tagit fram en animerad film på cirka fyra minuter om goda ljudmiljöer och akustisk design.

SKR tycker

Förbundet menar att det vore önskvärt om även industribuller kan regleras i förordningstext.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset