Publicerad 30 januari 2024

Specialkost vid överkänslighet

Det är framförallt köken i skolor och förskolor som lagar mat till personer med allergi och överkänslighet. Specialkoster, som köket lagar, ska bygga på korrekta diagnoser och utredningar enligt de riktlinjer som finns.

Det är framförallt köken i skolor och förskolor som lagar mat till personer med allergi och överkänslighet. I dessa sammanhang handlar maten inte bara om näring utan har också ett pedagogiskt syfte. Måltiderna ska uppmuntra barnen och eleverna till ett allsidigt och hälsosamt matval. De nordiska näringsrekommendationerna är grunden för arbetet med näringsriktig mat i offentliga verksamheter.

Det är mycket viktigt att inte utesluta livsmedel i onödan. Barn har behov av och rätt till allsidig och bra mat. De har också rätt att få en misstänkt överkänslighet mot mat utredd på ett professionellt sätt (art. 24 FN’s barnkonvention). Hur en sådan utredning går till finns beskrivet i riktlinjer från svenska barnläkarföreningen.

Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad överkänslighet mot komjölk, Svenska barnläkarföreningen (PDF, nytt fönster) Pdf, 283 kB.

Specialkoster, som köket lagar, ska bygga på korrekta diagnoser och utredningar enligt de riktlinjer som finns. Ett krav på läkarintyg eller journalutdrag från sjukvårdens utredning (se exempel ovan) gör barnets/elevens rätt till professionell utredning tydlig. Specialkost kan verka som en enkel lösning på ett problem. Men den är ett drastiskt ingrepp i livet för den som ska hålla dieten och kan därmed skapa nya problem.

Flexibilitet under utredningen

När en allergi debuterar och allergireaktionen kommer för första gången är det naturligtvis ofta svårt att veta exakt vad som orsakade besvären. Sjukvårdens legitimerade dietist och allergiutbildade läkare utreder och ger instruktioner och råd. Ibland behöver man göra en utredning genom att utesluta (”elimination”) vissa livsmedel som sedan åter introduceras (”provokation”) på ett metodiskt sätt. Detta kräver tålamod och noggrannhet. I vissa fall kan det kännas tryggast för barnet (och föräldrarna!) att en sådan introduktion sker i hemmet, vilket innebär att matrestriktionerna kanske skiljer sig lite åt mellan hemmet och skolan/förskolan under en period.

Om det finns risk för kraftiga reaktioner provas livsmedlet vid besök i sjukvården.

Kunskap om mat vid allergi och annan överkänslighet

Den som ska laga mat till personer med överkänslighet måsta ha klart för sig:

  • vem av matgästerna som är känslig mot vad
  • skillnaden mellan olika typer av överkänslighet
  • i vilka livsmedel olika allergen finns eller inte finns
  • hur ingrediensförteckningar och information om mat ska tydas
  • vilka reaktioner som fel mat kan leda till hos den som drabbas
  • det egna kökets rutiner för förvaring och hantering
  • hur den egna informationen om maten ska utformas
  • vad som ska göras om en allergireaktion trots allt sker

Koll på ingredienser

Det är alltid viktigt att läsa ingrediensförteckningarna på varorna som används till specialkosten. Producenten kan också ha ändrat receptet på en vara som ni är vana att använda. Extra viktigt blir det om ni har fått en ersättningsvara.

Koll på leverantörer

I samband med upphandling bör ni ta upp frågor om rutiner och kompetens när det gäller allergener, både hos producenter och distributörer.

Checklistor

Livsmedelföretagen och Svensk Dagligvaruhandel har tagit fram riktlinjer för livsmedel innehållande specifika råvaror som kan orsaka allergi eller överkänslighet.

Färdiga checklistor för allergi och överkänslighet, Svensk Dagligvaruhandel (PDF)

Ordlista

Specialkost vid överkänslighet

Avsnitt ur: Allergi och astma hos barn, Alm, Hedlin, Wennergren, Studentlitteratur 2014 (sid 232)

Dietbehandling

Att hålla en viss diet kan teoretiskt sett förefalla enkelt, i synnerhet om det rör sig om något enstaka födoämne som heller inte kan betraktas som ett baslivsmedel. I praktiken kan det vara påtagligt komplicerat av flera skäl. Att vara tvungen att läsa innehållsförteckningen på allt man köper innebär en ökad belastning för individen. Dessutom är det inte alltid alldeles enkelt att tyda innehållsförteckningar. Ur den sociala aspekten kan det också upplevas som stigmatiserande att inte med självklarhet kunna delta i gemensamma måltider hos vänner eller på restaurang.

Vidare finns det på skolor och förskolor stora skillnader i hur behoven hos barn och ungdomar med matallergi tillgodoses. Det gäller både matens innehåll och hur den serveras och smakar. För barn och inte minst ungdomar är det viktigt att inte skilja sig från gruppen. Att vara annorlunda avseende den i social mening så viktiga umgängesformen att äta tillsammans kan väcka mycket känslor hos den drabbade men inte sällan också i omgivningen. Förutom att känna sig annorlunda, vara pinsam, känna frustration eller vrede men också sorg, bär många också på en stor oro för att drabbas av allvarliga, till och med dödliga, reaktioner.

Kunskaperna och intresset i samhället för dessa frågor har ökat på senare år, men alltjämt finns en hel del att göra inom området. På de flesta skolor hanteras detta alldeles utmärkt, och skolorna vill självklart sina elevers bästa, men tyvärr finns det fortfarande exempel på barn och ungdomar som på grund av bristande kunskap om livsmedel och matallergier vid upprepade tillfällen serverats mat på sin skola som ibland utlöst svåra allergiska symtom. Detta kan förutom de akuta symtomen också skapa en känsla av otrygghet och utsatthet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.