Publicerad 2 november 2023

Patientrapporterade mått

Patientrapporterade mått visar på hur patienter själva upplever sin hälsa, sjukdom, behandling och upplevelse av hälso- och sjukvård.

PROM

När enkäter används för att mäta hälsoresultat kallas de Patientrapporterade Utfallsmått, PROM (Patient reported outcome measures).

PROM är en form av uppföljning som mäter patientens syn på sin sjukdom och hälsa efter behandling eller annan intervention.

PREM

Mått som utvärderar patientens upplevelse av den givna vården kallas Patientrapporterade Upplevelsemått, PREM (Patient reported experience measures).

Syftet med PREM är att mäta patientens erfarenhet av och tillfredsställelse med vården. Det kan handla om bemötande, delaktighet, information, förtroende för vården, tillgänglighet eller organisationsstruktur. Resultatet används för samma slag av uppföljningar som PROM.

Patientrapporterade mått - insamling och ansvar

Patientrapporterade mått samlas i nuläget in av kvalitetsregister samt av regioner och deras privata vårdutförare. Dock pekar juridiska, medicinska och etiska skäl på att det är regioner och deras privata vårdutförare som bör vara huvudansvariga för insamling av patientrapporterade mått och att kvalitetsregister bör vara sekundära konsumenter.

I några undantagsfall är det dock lämpligare att kvalitetsregister är primära avsändare och mottagare av patientrapporterade mått, till exempel när en privat vårdgivare upphör med sin verksamhet och fortsatt uppföljning av medicinska åtgärder och resultat rörande en patient för kvalitetssäkringsändamål är angeläget.

Publikation om insamling och ansvar av patientrapporterade mått

För att uppmärksamma berörda aktörer på behovet av att tydliggöra ansvaret vid insamling av patientrapporterade mått, har Stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister tagit fram publikationen "Patientrapporterade mått - insamling och ansvar" som beskriver juridiska, medicinska och etiska överväganden i frågan.

Publikationen beskriver också de patientrapporterade måtten PROM och PREM, varför och hur de samlas in samt hur de används.

Patientrapporterade mått - insamling och ansvar (PDF) Pdf, 448 kB.

Informationsansvarig

  • Manólis Nymark
    Konsult

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.