Publicerad 25 maj 2021

Jävsdeklaration

Medlemmarna i ett registers styrgrupp ska deklarera jäv. För att underlätta processen har Stödfunktionen för Nationella Kvalitetesregister tagit fram blanketter och ett förförfarande som du kan använda.

Styrgrupperna för de Nationella Kvalitetsregistren är viktiga för utvecklingen av registren. Beslutet om jävsdeklaration, som fattats av Ledningsgruppen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR, är ett sätt att se till att ansvarig förvaltning eller organisatorisk enhet hos huvudmannen för ett eller flera Nationella Kvalitetsregister har ett system för att hantera jäv inom styrgrupper för sådana register.

Ofta handlar det inte om att utesluta någon, utan att snarare klargöra vilka beslut man får vara med att fatta och hur beslut dokumenteras.

Det är den förvaltning eller organisatoriska enhet som ansvarar för ett eller flera Nationella Kvalitetsregister hos en centralt personuppgiftsansvarig myndighet som bär ansvaret för att genomföra jävsdeklarationen. Det är lämpligt att registerhållaren för respektive kvalitetsregister delar ut och samlar in styrgruppens jävsdeklarationer. Glöm inte att registerhållaren också ska fylla i jävsdeklarationen.

Vid behov, till exempel vid misstanke om jäv, ska registerhållaren samverka med ansvarig chef för den förvaltning eller organisatoriska enhet som ansvarar för registren samt med jurist.

Deklarera jäv

  • Varje styrgruppsmedlem deklarerar jäv enligt de fastställda frågorna i blanketten ”Deklaration av jäv för styrgruppsmedlemmar i Nationella Kvalitetsregister".
  • De fastställda frågorna i blanketten utgör minimikrav, det vill säga centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndigheten) kan lägga till egna frågor.
  • Ansvarig förvaltning eller organisatorisk enhet för berörda kvalitetsregister hos (CPUA-myndigheten) samlar in deklarerad blankett från varje styrgruppsmedlem. Det är lämpligt att registerhållare för ett eller flera kvalitetsregister ombesörjer distribution och insamling av jävsdeklarationer på uppdrag av den ansvariga förvaltningen eller organisatoriska enheten.
  • Registerhållaren eller annan behörig person vid förvaltningen eller den organisatoriska enheten som ansvarar för Nationella Kvalitetsregister tar ställning till om någon deklarationerna reser fråga om jäv och dokumenterar på lämpligt sätt i förekommande fall hur jävssituationen ska hanteras.
  • Registerhållaren deklarerar till Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR i samband med årlig rapportering att jävskontroll har genomförts. Det görs genom att bifoga ifylld blankett ”Deklaration av jäv för styrgruppsmedlemmar i Nationella Kvalitetsregister" i registerprofilen i ansökningssystemet. Det kan göras när som helst under året. OBS! Det är bara deklarationen om genomförd jävsdeklaration som ska lämnas till Stödfunktionen – inte själva jävsdeklarationerna. Jävsdeklarationerna bevaras av registerhållaren.

Lämna in ifylld blankett via ansökningssystemet

Den Nationella Stödfunktionen önskar ta del av ifylld blankett som visar att registret har hanterat jäv, gentemot CPUA-myndigheten. Den lämnas in via ansökningssystemet, i registerprofilen. Enskilda styrgruppsmedlemmars jävsdeklaration ska hanteras av registerhållaren på uppdrag av ansvarig förvaltning eller organisatorisk enhet för Nationella Kvalitetsregister.

Deklaration av jäv för styrgruppsmedlemmar i Nationella Kvalitetsregister (Word) Word, 59 kB.

Informationsansvarig

  • Manólis Nymark
    Konsult

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.