Publicerad 20 februari 2024

Identifiera, stödja och stärka nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning

Nyanlända kvinnor och män med ohälsa och/eller funktionsnedsättningar kan behöva extra stöttning på sin väg till arbete eller studier under etableringsprocessen. Här hittar du metodstöd som kan fungera som stöd och inspiration.

Från projektet Hälsofrämjande etablering finns erfarenheter och arbetssätt som kan inspirera andra som vill utveckla sitt arbete. Målgruppen för projektet var vissa nyanlända inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Erfarenheter från projektet visar att kunskap om de särskilda utmaningar som målgruppen har, samverkan och samordning mellan olika aktörer skapar förutsättningar för att ge ett adekvat stöd till målgruppen.

Material

Erfarenheterna presenteras i projektets slutrapport samt i metodstöd med olika teman där orter (delprojekt) beskriver sitt arbete utifrån sina lokala förutsättningar. Materialet togs fram innan Arbetsförmedlingens reformering var genomförd.

Nationell slutrapport Hälsofrämjande etablering (PDF) Pdf, 2 MB.

Identifiering och kartläggning – metodstöd

Materialet beskriver några orters arbete med att synliggöra målgruppen samt olika metoder för att kartlägga densamma.

Metodstöd - identifiering och kartläggning (PDF) Pdf, 1 MB.

Vägledning – metodstöd

Materialet beskriver olika former av vägledning, i grupp och individuellt samt ett koordinerande coachade vägledande arbetssätt.

Metodstöd - vägledning (PDF) Pdf, 2 MB.

Hälsa – metodstöd

Materialet innehåller beskrivningar av olika former av hälsoskola, hälsosamtal, friskvårdsaktiviteter samt en beskrivning av metoden basal kroppskännedom.

Metodstöd - hälsa (PDF) Pdf, 1 MB.

Arbetsnära insatser – metodstöd

Materialet beskriver språkträning för korttidsutbildade samt arbetet med supported training och supported employment.

Metodstöd - arbetsnära insatser (PDF) Pdf, 1 MB.

Samverkan – metodstöd

Materialet beskriver samverkan på några orter (delprojekt) mellan aktörer som kan bidra till ge målgruppen ett adekvat stöd.

Metodstöd - samverkan (PDF) Pdf, 2 MB.

Övrigt – metodstöd

Materialet innehåller beskrivningar av olika insatser/arbetssätt som genomfördes under projekttiden. Bland annat beskrivs grön etablering, tjänstedesign och arbete med att integrera horisontella principer.

Metodstöd - övrigt (PDF) Pdf, 1 MB.

Om Hälsofrämjande etablering

Hälsofrämjande etablering var ett nationellt projekt, där SKR var projektägare. Projektet medfinansierat av Europeiska Socialfonden, och genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet pågick mellan december 2017 och mars 2021.

Projektet riktade sig till nyanlända som deltog i etableringen och misstänktes ha någon form av ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Syftet var att identifiera, stödja och stärka dem på deras väg mot arbete eller studier. Projektet samordnades nationellt och arbetet bedrevs i delprojekt på sex orter. Delprojekten organiserade sig utifrån lokala förutsättningar och behov. På lokal nivå samverkade Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, samordningsförbund, kommuner och regioner.

Svenska ESF-rådet

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.