Publicerad: 23 oktober 2019

Nyckeltal för integration

SKL sammanställer statistik och nyckeltal på integrationsområdet. Syftet är att ge nationella, regionala och lokala aktörer, såväl politiker som tjänstemän, underlag som kan användas för verksamhetsutveckling, strategiska diskussioner och beslut.

Nyckeltalssamlingen belyser integration ur flera perspektiv för att ge en möjlighet att mäta kvalitet och resultat på både kort och lång sikt. Statistiken är indelad i sex områden:

  • Asyl- och flyktingmottagande
  • Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
  • Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för nyanlända
  • Etablering i arbete och studier
  • Demografi, flyttmönster och bostäder
  • Representation av utrikes födda.

Filmen ger dig en introduktion till nyckeltalen på integrationsområdet.

Statistiken hämtas från flera offentliga källor och vissa nyckeltal tas fram av SKL. Med hjälp av nyckeltalen kan man skaffa sig en lägesbild i kommunen. Samtidigt ger de en möjlighet att göra jämförelser med situationen i andra kommuner och att följa utvecklingen över tid.

Integrationsstatistiken samlas i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Nyckeltalen presenteras på kommunnivå och uppdateras årligen. Du hittar enklast statistiken i Jämföraren i databasen Kolada. Gå gärna in och titta på din kommun!

Kolada

Instruktionsfilmen visar hur du kan hitta, använda och jämföra nyckeltalen i Kolada.

 

SKL har tidigare publicerat en användarguide till nyckeltalssamlingen. Där ges exempel på hur statistiken kan tolkas och användas. Det finns också beskrivningar av hur kommuner har arbetat framgångsrikt med frågor som rör integration.

Användarguide om Nyckeltal med integration i fokus

Publikationer

Informationsansvarig

  • Björn Andersson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!