Publicerad 11 mars 2024

Hälso- och sjukvård för asylsökande

Regionerna är skyldiga att erbjuda hälso- och sjukvård för asylsökande.

I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, finns bestämmelser om regionernas skyldigheter:

  • Personer som inte har fyllt 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som barn och ungdomar bosatta inom regionen.
  • Personer som fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och omedelbar tandvård enligt tandvårdslagen, sjukvård och tandvård som inte kan anstå, samt preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen.
  • I de fall föräldrabehandling är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, bör regionerna erbjuda detta.
  • Erbjuda de asylsökande en hälsoundersökning.

De som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som inte är folkbokförda i Sverige ska erbjudas vård på samma premisser som den som är asylsökande.

Kriget i Ukraina hälso-och sjukvård

Rapport gällande hälso- och sjukvård åt asylsökande

SKR redovisar resultaten från den enkätundersökning om hälso- och sjukvård samt tandvård som regionerna erbjudit de asylsökande under 2022.

Hälso- och sjukvård åt asylsökande 2022 (PDF) Pdf, 188 kB.

Tabellbilaga 1 hälso-och sjukvård åt asylsökande 2022 (PDF) Pdf, 175 kB.

Bilaga 2 Kostnader för hälso-och sjukvård för papperslösa 2022 (PDF) Pdf, 91 kB.

SKR:s handbok

I kapitel 7 i SKR:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av regler för vård av asylsökande:

Handbok Vård av personer från andra länder

Asylsökande och tillståndslösa som är 85 år eller äldre omfattas av hälso-och sjukvårdslagens bestämmelser om avgiftsfri öppenvård i den mån det rör sig om vård som inte kan anstå.

Brister och oklarheter i lagstiftningen gällande hälso- och sjukvården för asylsökande

Det finns ett stort antal oklarheter i den lagstiftning som avser hälso- och sjukvård till asylsökande, nyanlända och utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, så kallade papperslösa. SKR har i en skrivelse ställd till Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet försökt beskriva de större brister som SKR och dess medlemmar identifierat. Vi beskriver även de åtgärder vi vill se för att komma tillrätta med bristerna.

Brister och oklarheter i lagstiftningen gällande hälso- och sjukvården för asylsökande (PDF) Pdf, 148 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.