Publicerad: 28 november 2019

Strategi för hälsa

Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter - skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård behöver ledas, styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma mål.

Att förbättra hälsan i befolkningen är nödvändigt för att klara de demografiska utmaningar vi har framför oss, där fler behöver välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen och därmed skatteintäkterna minskar.

Befolkningens hälsa både påverkas av och påverkar välfärdens verksamheter, det vill säga att förbättra hälsan hos alla är av avgörande betydelse för att klara verksamheterna in i framtiden.

SKR:s styrelse har beslutat att anta Strategi för hälsa och att stödja kommuner och regioner i arbetet för att nå de gemensamma målen i strategin.

Skrift om strategi för hälsa

Visualisering av Strategins mål (PPT, öppnas i nytt fönster)

Tre målområden för genomförandet

Det finns tre målområden för genomförandet av strategin. Genom att ha gemensamma mål och indikationer inom alla verksamheter; skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård skapar vi samsyn kring hur vi ska prioritera.

En god och jämlik hälsa

Det övergripande nationella målet är en god och jämlik hälsa för alla. Samtliga verksamheters arbete och konkreta delmål värderas utifrån detta.

God kvalitet

Alla välfärdstjänster ska ha en god kvalitet. God kvalitet avgörs bland annat av elever, brukare och patienter men också av förmågan att förnya befintlig service utifrån sammanhang och målgrupp.

Hållbart och uthålligt

När vi arbetar rätt för att nå en god och jämlik hälsa och utför välfärdsarbetet med god kvalitet kommer resultatet bli hållbart och uthålligt. Det vill säga att hälsan kommer att förbättras inom alla områden och skillnader mellan olika grupper kommer att minska.

Strategin har tagits fram tillsammans med medlemmarna

Med start våren 2017 genomfördes workshoppar över hela landet. Deltagare var drygt 1 300 förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner och regioner samt inom skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och sjukvård.

Workshoppar hölls även med elev- brukar- och patientorganisationer, fackliga organisationer och myndigheter. Representanter för styrgruppen medverkade vid varje workshop. 

Dela ditt arbete på Dela Digitalt

För att tillgängliggöra lärande exempel inom strategins områden (skola, socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård) använder vi Dela Digitalt. Det är en webbplats för aktörer inom offentlig sektor där man kan dela med sig av sina exempel och även söka andras.

Det är enkelt att lägga ut material. Gå in på Dela Digitalt, registrera dig och följ sedan instruktionerna för "Dela med dig".

Dela Digitalt

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör
  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!