Publicerad: 15 september 2020

Kraftsamlingens delarenor

I Kraftsamlingens delarenor samlas aktörer från olika delar av samhället för att förbättra den psykiska hälsan genom konkret och fokuserat arbete inom olika teman och områden. Deltagarna i de olika delarenorna arbetar gemensamt med att ta fram målsättningar för varje tema eller område och utformar sedan lösningar för att nå dessa mål.

Under 2019 genomfördes inom ramen för Kraftsamling psykisk hälsa flera aktiviteter som syftande till att samla in information om vad deltagarna ansåg var de viktigaste frågorna att arbeta med under 2020. I en sammanställning av höstens arbete formulerades därefter ett förslag på 20 delarenor. Delarenorna startas upp löpande under året.

Tanken med arbetsformen delarenor är att:

  • Sammanföra aktörer från hela samhället, eftersom psykisk hälsa berör alla
  • Tillvarata befintliga erfarenheter, kunskaper och metoder, för att i högre grad sprida sådant som redan är gjort
  • Möjliggöra högre grad av samordning och stöd mellan aktörer som arbetar med liknande frågor

Fristående arbetsgrupper

Delarenorna är tänkta att fungera som arbetsgrupper och plattformar för att stärka arbetet inom ett område, med fokus på att sammanföra kraft som finns tvärs hela samhället.

Delarenorna ska fungera som ett komplement och ett stöd till de som redan verkar inom ett område. Medverkan sker helt och hållet på eget mandat och utifrån egna förutsättningar – delarenan styrs gemensamt av de som medverkar. Delarenornas inriktning utvecklas kontinuerligt i samråd med de medverkande aktörerna.

Delarenor kan också komma att läggas till eller tas bort, beroende på intresse och möjligheter för Kraftsamlingens deltagare att medverka.

Delarenor inom respektive arbetsområde

Delarena 1 Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt

Delarena 2 Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående 

Delarena 3 Hållbara stöd till de som behöver

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!