Publicerad: 17 april 2020

Ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2020

Som en del av överenskommelsen God och nära vård 2020 vill SKR tillsammans med regeringen stärka barnhälsovårdens arbete för en jämlik hälsa. En viktig del av satsningen handlar om samverkan mellan barnhälsovården och andra aktörer.

Ökad tillgänglighet i barnhälsovården är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen om en God och nära vård 2020.

Överenskommelse om en God och nära vård 2020

Satsningen syftar till att utveckla nya arbetssätt inom barnhälsovården för att tillgodose alla barns rätt till hälsa och utveckling. Målsättningen är bidra till minskade skillnader i hälsa och tandhälsa mellan olika grupper med olika sociala och ekonomiska förutsättningar, samt att bibehålla en hög vaccinationstäckning.

Omställning till nära vård

Barnhälsovårdens verksamhet och insatser inom ramen för överenskommelsen bidrar till den pågående utvecklingen av nära vård, ett omställningsarbete som pågår på såväl nationell, regional och lokal nivå. Satsningen stärker barnhälsovårdens möjligheter att tillsammans med andra aktörer nå ut mer till barn och familjer med hälsofrämjande och förebyggande insatser, och att jobba på nya sätt som svarar mot behoven.

Överenskommelsen 2020

Satsningen på barnhälsovården, inom ramen för överenskommelsen om god och nära vård 2020, är en fortsättning på de överenskommelser för ökad tillgänglighet inom barnhälsovården som tecknades 2018 och 2019.

Fokus ligger liksom tidigare år på:

  • Ökad tillgänglighet för grupper som har eller riskerar att få sämre hälsa och tandhälsa, genom exempelvis utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet.
  • Ökad samverkan mellan barnhälsovården och andra aktörer, såsom förebyggande socialtjänst, mödrahälsovård och vårdgivare inom tandvården.

En del i satsningen handlar också om att nå ut till grupper med lägre vaccinationstäckning.

Fördelning av medel

Staten fördelar 114, 5 miljoner kronor till regionerna för 2020. Medlen fördelas utifrån fastställd fördelningsnyckel framtagen av Socialstyrelsen.

Redovisning av insatser

Regionerna ska redovisa genomförda insatser och användningen av medlen inom ramen för överenskommelsen utifrån ett frågeunderlag som kommer att tas fram gemensamt av SKR och regeringen (Socialdepartementet). Efter regeringsbeslut på grund av covid-19-pandemin har förändringar i kraven på rapportering skett.

Kravet på delredovisning senast 30 september 2020 är borttaget. Kravet på slutredovisning till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2021 kvarstår.

Regeringsuppdrag att följa, analysera och stödja arbetet

Regeringen har gett Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa och analysera genomförandet av överenskommelsen, liksom att stödja regionerna i deras arbete. Folkhälsomyndigheten har också fått ett uppdrag för att förstärka och utveckla arbetet med information och kommunikation om vaccinationer för barn.

Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster) 

Regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten (PDF, nytt fönster)

Regeringsuppdrag om vaccinationer Folkhälsomyndigheten (PDF, nytt fönster)

Verksamhetsrapport för 2019

Verksamhetsrapporten för 2019 års arbete lämnades till Socialdepartementet 31 mars 2020. I rapporten lyfts många exempel på insatser som satts igång eller vidareutvecklats under 2019. Det rör sig dels om riktade insatser i områden, eller till grupper, med sämre socioekonomiska förutsättningar än genomsnittet, men även generella insatser som har stärkts eller utvecklats.

Antalet regioner som arbetar med utökade hembesöksprogram i olika former har ökat, samtidigt som flera andra insatser för ökad tillgänglighet har startat eller vidareutvecklats parallellt. Tandvården var under 2019 den aktör som barnhälsovården oftast samverkade med, följt av förebyggande socialtjänst, mödrahälsovård och öppen förskola. Även om vaccinationstäckningen generellt är hög har de flesta regioner genomfört informations- och utbildningsinsatser för att öka eller bibehålla god täckning.

Verksamhetsrapport 2019 Överenskommelse om ökad tillgänglighet inom barnhälsovården (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tyra Warfvinge
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!