Publicerad: 17 april 2020

Överenskommelse om jämlik cancervård med kortare väntetider

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2020 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Den viktigaste åtgärden är att fortsätta införa och utveckla det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

Förändring i kraven på rapportering sedan 9 april

För att underlätta för regionerna i det läge som har uppstått med anledning av covid-19 har regeringen beslutat att ta bort 2020 års krav på rapportering för fem överenskommelser mellan staten och SKR, däribland överenskommelsen om jämlik cancervård med kortare väntetider. Det innebär att regionerna inte kommer att behöva rapportera in uppgifter om resultat av satsningen. Regeringens krav på SKR att lämna in redovisningar för årets överenskommelse finns dock kvar.

Den resterade delen av 2020 års SVF-medel som skulle ha delats ut i anslutning till redovisningen kommer att delas ut redan i slutet av april till alla regioner enligt sedvanlig fördelning utifrån befolkningsmängd.

Överenskommelsens innehåll

Regeringen avser att fortsätta avsätta 500 miljoner kronor per år 2020–2022 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård, förutsatt att riksdagen ställer medlen till förfogande.
Överenskommelsen för 2020 omfattar totalt 447 miljoner kronor varav 320 miljoner utgör stimulansmedel till regionerna.

Arbetet under 2020 ska fokuseras på att nå SVF-målen 2020. Den uppnådda måluppfyllelsen om att minst 70 procent av de som insjuknar i cancer utreds via ett standardiserat vårdförlopp ska bestå. Därtill behöver arbetet intensifieras för att målet att 80 procent av de som utreds i ett SVF får sin utredning inom utsatta maximala tidsgränser ska uppnås.
För att få en samlad bild av hur tillgängligheten till cancervården förbättrats är det viktigt att som komplement till måluppfyllelsen titta på hur väntetiderna utvecklats sedan 2015 och hur spridningen kring målet ser ut.

Överlevnaden i barncancer är hög. Barncancervården står dock liksom cancervården i övrigt inför utmaningar, inte minst när det gäller långtidsuppföljning och kompetensförsörjning. Övergången till vuxenvården är ett område som också ska stärkas.

I överenskommelsen ingår även ett antal ytterligare insatser som ska vara fullföljda innan utgången av 2020. En del pågående insatser är en fortsättning på det arbete som har påbörjats under de senaste åren inom ramen för den nationella cancerstrategin.

Överenskommelse Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020 (pdf, nytt fönster)

Överenskommelsens ekonomiska omfattning

320 miljoner

Stimulansmedel till regionerna för fortsatt införande av det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp. I överenskommelsen redovisas vilka krav regionerna ska uppfylla för att ta del av stimulansmedlen.

9 miljoner

Till SKR för Regionala cancercentrum i samverkans (RCC) arbete med att ge nationellt stöd till RCC och regionernas införande av standardiserade vårdförlopp.

16 miljoner

För regionalt stöd genom RCCs stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete, inklusive arbetet med att stödja kvalitetssäkring av de standardiserade vårdförloppen.

80 miljoner

För arbetet inom barncancerområdet. Medlen fördelas lika mellan de regionala cancercentrumen.

22 miljoner

Till RCC och SKR för övrigt nationellt och regionalt utvecklingsarbete avseende nationella vårdprogram, regimbiblioteket, läkemedelsuppföljning, patientkontrakt, kompetensförsörjning, forskning m.m.

Överenskommelsen ett effektivt sätt att uppdatera cancerstrategin

Överenskommelserna med SKR är ett effektivt verktyg för att driva utvecklingen framåt med utgångspunkt i cancerstrategin. Genom att följa upp arbetet som bedrivs inom ramen för överenskommelserna och årligen revidera insatserna kan utvecklingen drivas framåt på ett snabbt och effektivt sätt.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hans Hägglund
    Nationell cancersamordnare
  • Bo Alm
    Kommunikationsstrateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!