Publicerad: 17 april 2020

Ännu bättre cancervård

SKR arbetar tillsammans med regioner och Regionala cancercentrum för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik.

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2020 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Den viktigaste åtgärden är att fortsätta införa och utveckla det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

Regeringen avser att fortsätta avsätta 500 miljoner kronor per år 2020–2022 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård, förutsatt att riksdagen ställer medlen till förfogande.
Överenskommelsen för 2020 omfattar totalt 447 miljoner kronor varav 320 miljoner utgör stimulansmedel till regionerna.

SVF-arbetet är främst inriktat på att regionerna ska fortsätta arbeta för att nå målen för 2020. Som komplement till måluppfyllelsen ska RCC och regionerna även kartlägga hur väntetiderna utvecklats sedan 2015 och hur spridningen kring målet ser ut.

Överenskommelsens innehåll i korthet

SKR ska även fortsätta vara sammanhållande och stödjande part för de regionala cancercentrumen (RCC) genom Regionala cancercentrum i samverkan.

Jämlik vård

SKR arbetar tillsammans med regioner och RCC för att göra cancervården mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik. Arbetet utgår från målen och utredningsförslagen i den nationella cancerstrategin.

I uppdraget ingår att ta fram nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp samt arbete med koncentration av högspecialiserad cancervård, så kallad nivåstrukturering. Målsättningen är också att alla patienter i cancervården ska ha tillgång till en kontaksjuksköterska och att fler ska bli bedömda i en multidisciplinär konferens innan behandling.

Våra uppdrag, Regionala cancercentrum

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hans Hägglund
    Nationell cancersamordnare
  • Bo Alm
    Kommunikationsstrateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!