Publicerad: 28 april 2020

Fri parkering som nu ges vård- och omsorgspersonal i kampen mot covid-19 utgör, enligt SKR:s uppfattning, inte en skattepliktig förmån

De olika varianter av fri parkering som nu ges vård- och omsorgspersonal i kampen mot covid-19 utgör, enligt SKR:s uppfattning, inte en skattepliktig förmån för den anställde.

Promemoria översänd till Skatteverket den 22 april 2020 med förhoppning om en konstruktiv dialog. SKR inväntar svar från Skatteverket.

Ur promemorian (som undertecknats av SKR, Region Stockholm och Stockholms stad).

Rättsligt

En förmån är en ersättning för arbete som inte är kontanter. En förmån innebär en privat nytta för den anställda och en inbesparing av privata levnadskostnader, t.ex. en bilförmån. Alla förmåner som erhålls på grund av tjänst är i princip skattepliktig inkomst för mottagaren. Från denna huvudprincip finns det undantag, t.ex. personalvårdsförmåner, fri frukost på hotell i samband med övernattning där under tjänsteresa och förmån av arbetsredskap.

Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen för en anställd med en egen bil är i princip en skattepliktig förmån. Förmånen värderas till marknadsvärdet, dvs. priset om den anställda själv ska betala för en jämförbar parkeringsplats i närheten av arbetsplatsen. Om kringliggande parkeringar som kan nyttjas av anställda är gratis är marknadsvärdet noll och ingen beskattning sker.

Varor och tjänster som arbetsgivaren ger den anställda som arbetsredskap är skattefria om vissa särskild krav är uppfyllda.

En förmån av en vara eller en tjänst, som en anställd får av arbetsgivaren är inte skattepliktig om den:

  • är av väsentlig betydelse för att den anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
  • är av begränsat värde för den anställda
  • inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.

Åtgärder som en arbetsgivare erbjuder en anställd som blivit hotad i arbetet, i syfte att ge honom eller hans familj skydd för person och egendom, ska inte förmånsbeskattas (Jfr Skatteverkets ställningstagande, Beskattning av personskydd i anledning av hot i arbetet, 2008-08-21, dnr: 131 484465-08/11 1).

Utredning

När kommuner och regioner vidtar åtgärder för att rädda liv och klara av bemanning i kampen med covid-19 är det inte åtgärder som vidtas för att vård- eller omsorgspersonal ska få en inbesparing av sina privata levnadskostnader. De anställda får istället ökade levnadskostnader när de på uppmaning av sina arbetsgivare och de svenska myndigheterna tar sin egen bil till arbetet för att minska smittspridning. Det bör därför inte vara fråga om en förmån när vård- eller omsorgspersonal i denna pandemi får fri parkering vid sina arbetsplatser.

Om detta trots allt skulle kunna ses som en förmån så får parkeringsplatserna i dessa fall ses som ett arbetsredskap som inte ska förmånsbeskattas. Att arbetsgivaren i denna globala pandemi erbjuder sina anställda fri parkering som ett arbetsredskap kan jämföras med ett personskydd, eftersom smittspridningen utgör en livsfara för såväl de anställda som de patienter och brukare som de vårdar.

Sammantaget bör därför de olika varianter av fri parkering som nu ges vård- och omsorgspersonal i kampen mot covid-19 inte vara skattepliktiga för den anställde.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!