Publicerad: 12 december 2019

Nätverk för upphandling som strategisk styrning

SKR driver nätverk för kommuner och regioner i syfte att utveckla strategiska styrformer för att genom upphandling och inköp uppnå bättre resultat och resursutnyttjande.

Illustration människor.

För att uppnå medlemmarnas mål är strategisk styrning av hela anskaffningsprocessen en förutsättning. De vinster som kan realiseras genom upphandling kan vara kvalitetshöjande, effektivitetsökande eller av hållbarhetsart. Ytterst är vinsterna en bättre leverans till medborgarna.

Idag saknas i många fall en helhetssyn avseende försörjningsstrategi, där upphandling ingår. En försörjningsstrategi som beslutas på rätt nivå i organisationen och ett tvärfunktionellt arbetssätt är en viktig del i detta arbete och behöver integreras i organisationens styrning.

Innehåll och upplägg

  • Nätverket har träffats i Stockholm tre gånger
  • Från varje organisation förväntas två personer delta, en Upphandlingsansvarig som är permanent deltagare och en person med koppling till strategisk styrning som kan vara olika vid nätverksträffarna i förhållanden till aktuellt tema.
  • Teman kan till exempel vara styrdokument eller försörjningsstrategier.

Mellan nätverksträffarna åtar sig deltagarna att driva frågan på hemmaplan där det ska det finnas en styrgrupp som deltar i arbetet. Samtliga träffar innehåller exempel, stöd och erfarenhetsutbyte. Externa inspel sker utifrån deltagarnas behov.

Egenvärdering för inköp och upphandling

Egenvärderingen är en temperaturmätning som visar var styrkor och svagheter finns inom organisationen. Verktyget är webbaserat och innebär att du genomför en självskattning. Resultatet av egenvärderingen kan användas som underlag för arbetet med inköp och upphandling som en del i den strategiska styrningen. Resultaten visas i diagram.

Använd verktyget egenvärdering för inköp och upphandling

Kort om hur verktyget fungerar

Kostnad

3 000 kronor per år och kommun eller region för två deltagare per organisation.

Varje organisation bekostar själv sina resor och eventuella kostnader för boende i samband med nätverksträffarna.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!