Publicerad: 26 november 2019

Att styra för resultat

Syftet med ett styr- och ledningssystem är att utifrån ett helhetsperspektiv stödja och följa upp verksamheterna, både i egen regi och hos externa utförare, så att dessa kan kvalitetssäkra och förbättra tjänsterna för brukarna (elever, klienter, patienter) och medborgarna.

Processsbild: Från vision, inriktning och mål. Bilden visar en schematisk bild över styrningen från kommun, landsting och regionledning ned till verksamhet.

Olika delar i styrprocessen måste samverka

För att styra kommunen och regionen för en hållbar samhällsutveckling är det flera olika delar i styrprocessen som måste samverka. Ett välfungerande styr- och ledningssystem ger också nödvändigt stöd till verksamheten.

Utifrån vision, inriktning och mål beskrivs syftet med verksamheten och vem som ansvarar för vad, hur samordning och beslut fattas, det vill säga:

Hur ska vi organisera oss?

 • vem gör vad?
 • hur ska vi samordna oss?
 • hur fattar vi beslut?
 • vem utför?

Olika processer som till exempel budget- och uppföljning måste beskrivas och kommuniceras i hela organisationen. Vilka underlag behövs? Hur fastställs mål? Vad ska verksamhetsplanerna innehålla? Dessa är några delar som oftast finns beskrivna i ett styr- och ledningssystem och fokuserar på:

Hur styr vi?

 • styrsystem
 • planering
 • mål och resultatstyrning
 • regler och policy
 • resultat, uppföljning och analys

Och slutligen hur leder vi? Det vill säga vilket stöd behöver medarbetare och chefer i egen regi för att förverkliga visioner och mål. Hur skapar vi ett engagemang, delaktighet och lärande?

Hur leder vi?

 • kultur
 • värderingar
 • lärande
 • delaktighet
 • engagemang
 • ledarskap
 • medledarskap

Hur ska vi arbeta?

 • ständiga förbättringar
 • processer
 • kompetens
 • samverkan
 • brukarmedverkan

Med ovanstående delar på plats skapas förutsättningar för att verksamheterna både ska kunna kvalitetssäkra och förbättra de tjänster och den service som de levererar till brukare och medborgare och för att utveckla kommunen och regionen på ett hållbart sätt.

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

 • Christine Feuk
  Handläggare
 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!