Publicerad 18 juni 2021

Att styra för resultat

Utifrån ett helhetsperspektiv ska styr- och ledningssystemet stödja och följa upp verksamheterna så att dessa kvalitetssäkrar och förbättrar tjänsterna för brukare och medborgare. Det sker genom att beskriva processer och direktiv som alla ger stöd för att uppnå mål och visioner. SKR ger på olika sätt stöd till kommuner och regioner genom nätverk och verktyg för arbetet.

Utveckla resultatstyrningen i din kommun

SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla resultatstyrningen i din kommun. Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg.

Nätverk för resultat

Styra med Agenda 2030

För att Agenda 2030 ska bli en del i kommunens eller regionens strategier för utveckling krävs att den blir en integrerad del i övergripande styr- och ledningssystemet. Det krävs också ett systematiskt arbete kring att skapa en nulägesbild, analysera och genomföra. SKR har tagit fram teoripass för att komma igång med förändringsarbetet.

Teoripass för att styra med Agenda 2030

Att styra mot jämställdhet med nyckeltal

Tillgång till könsuppdelad statistik och könsuppdelade nyckeltal är grundbultar i jämställdhetsarbetet. SKR har tagit fram stöd för att arbeta med könsuppdelad statistik i övergripande styrning och ledning.

Nyckeltal och handledning för att styra med könsuppdelade nyckeltal

Radikala förändringar för att hitta nya lösningar - verksamhetsutveckling med brukare

Att arbeta med radikala förändringar i offentlig sektor är inget nytt. Det nya är det ökande intresset, inte enbart vad gäller nya tekniska lösningar utan också helt andra sätt att utföra tjänster på. Men hur påverkas verksamhetsutvecklingen tillsammans med brukarna i styrning och ledning?

Verksamhetsutveckling tillsammans med brukare

Politiken anger riktningen för verksamheten

Genom vision, strategier och mål anger politiken riktning för verksamheten och vad de vill åstadkomma både på kort och lång sikt. Det kärvs ett väl sammanhållet styr- och ledningssystem om man vill ge verksamheten så bra förutsättningar som möjligt att uppnå mål och visioner.

Välförankrade processer och direktiv ger stöd i styrningen

Allt måste beskrivas och kommuniceras i hela organisationen. Olika processer och direktiv som till exempel

  • mål- och resultatstyrning samt tillitsbaserad styrning,
  • planering- och uppföljning,
  • delegationsordning, reglemente och policys med mera.

I dessa dokument tydliggör man bland annat vilka olika underlag som behövs, hur fastställande av mål sker, innehåll i verksamhetsplaner med mera. Dessa olika delar bildar det sammanhållna styr- och ledningssystemet.

Nyhetsbrev

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset