Publicerad 4 mars 2024

Stöd för att styra mot jämställdhet

Tillgång till könsuppdelad statistik och könsuppdelade nyckeltal är grundbultar i jämställdhetsarbetet. SKR har tagit fram stöd för att arbeta med könsuppdelad statistik i övergripande styrning och ledning.

Kommuner och regioner ska erbjuda välfärdstjänster som svarar mot behov och prioriteringar hos olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Det förutsätter ett jämställdhetsperspektiv i styrning, ledning och uppföljning.

Nyckeltal för jämställdhet

Till stöd för detta har SKR gjort ett urval av ett antal lokala och regionala jämställdhetsnyckeltal, utifrån de sex nationella jämställdhetspolitiska målen. Nyckeltalen presenteras i databasen Kolada som tillhandahålls av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)-

Arbetet har bedrivits tillsammans med medlemmar och RKA, och i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen, inom ramen för en överenskommelse med regeringen 2018-2020 om stärkt stöd till jämställdhet.

Nyckeltal för att styra mot jämställdhet, Kolada

Handledning för att styra med könsuppdelade nyckeltal

Till stöd för att använda nyckeltalen, har SKR tagit fram en handledning. Nyckeltalen i Kolada har olika funktion på olika nivåer i organisationen. Handledningen ger stöd för politiker och chefer att leda och styra för hållbar jämställdhet, för statistiker att arbeta med könsuppdelad statistik och för nyckelpersoner som ska analysera och följa upp arbetet.

Handledning: Att styra med könsuppdelade nyckeltal

Matriser som stöd i arbetet

I handledningen ingår följande matriser för att leta orsaker till avvikelser, samt för sammanställning av information.

Matris för att identifiera orsaker till avvikelse (Excel) Excel, 11 kB.

Matris för att identifiera orsaker till avvikelse (PDF) Pdf, 206 kB.

Matris för sammanställning av information (Excel) Excel, 10 kB.

Matris för sammanställning av information (PDF) Pdf, 393 kB.

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.