Publicerad: 7 maj 2020

Därför är självstyrelse bra

En stark självstyrelse och en levande lokal och regional demokrati ökar förutsättningarna för att medborgarna ska känna delaktighet och ta ansvar för samhällets utveckling.

Lokala förutsättningar får styra

Svenska kommuner och regioner ser olika ut. Invånarantal, yta, tätortsgrad, näringslivsstruktur, befolkningssammansättning, kultur och politiska preferenser skiljer sig åt mellan olika delar av landet och mellan olika orter. Det innebär att förutsättningarna för att kunna erbjuda olika tjänster varierar över landet. När kommuner och regioner har frihet att utforma sina egna verksamheter kan de ta hänsyn till dessa varierande förutsättningar, liksom de egna medborgarnas önskemål.

Man kan lära av varandra

Kommuner och regioner kan själva ta initiativ till förnyelse och förbättringar. Det egna ansvaret ger utrymme för att pröva nya och kreativa lösningar när det gäller till exempel resursfördelning, organisation och metoder. När ett utvecklingsarbete visar sig framgångsrikt kan andra dra nytta av den kunskapen, precis som när ett försök misslyckas.

Medborgare har nära till besluten

Valen till kommun- och regionfullmäktige ger medborgarna möjlighet att påverka vilken politik som ska föras på lokal och regional nivå. Kommuner och regioner ansvarar för en stor del av välfärdssektorn och har inflytande över vardagsnära tjänster som vård, skola och omsorg. Närheten gör det också relativt enkelt för medborgarna att påverka beslut och bilda opinion för frågor även mellan valen. Det är enklare att kontakta den lokala eller regionala företrädaren än riksdagspolitikern för att framföra åsikter och argument.

Överblick och helhetssyn blir bättre

Det politiska uppdraget innebär att förtroendevalda fattar beslut å medborgarnas vägnar. De ska värdera olika synpunkter och förslag, göra avvägningar och prioriteringar och ta ställning till vad som bäst tillgodoser det samlade medborgarintresset. Närhet till medborgarna och kunskaper om lokala förhållanden underlättar helhetssyn när de beslutar om vilken mix av insatser som krävs för att olika behov ska tillgodoses och lokalsamhället ska fungera.

Motiv för kommunalt självstyre

Demokrati

  • Medborgarna har nära till besluten och möjlighet att påverka och utkräva ansvar.
  • Förtroendevalda har överblick och kan anlägga en helhetssyn.

Effektivitet

  • Verksamheten kan utformas utifrån lokala förutsättningar och önskemål.
  • Driver utveckling och innovation genom att några kommuner kan gå före med nya metoder och nya lösningar.

Maktdelning

Indelningen av Sverige i 310 politiska organ, utöver riksdagen, fungerar som en garanti mot likriktning och maktkoncentration.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!