Publicerad: 30 april 2020

SKR:s remissvar i utredningen Idéburen välfärd SOU 2019:56

Ta del av SKR:s remissvar på utredningen Idéburen välfärd SOU 2019:56. Utredningens grundliga genomgång visar att det redan inom dagens lagstiftning finns möjligheter att kunna tillvara de idéburna aktörernas särart inom vissa områden.

SKR uppskattar att utredningen på ett pedagogiskt sätt klargjort de legala förutsättningarna för Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Det är också positivt att upphandlingsmyndigheten får ett sammanhållet ansvar för information om de olika former som är möjliga för kommuner och regioner att ingå samarbete med idéburna aktörer för uppdrag inom välfärden.

SKR:s synpunkter på utredningens förslag är följande:

 • SKR tillstyrker utredningens förslag att en definition av idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska införas i en särskild lag och tillstyrker också de krav som ska gälla för definitionen.
 • SKR anser dock att kultur- och fritidsverksamhet ska ingå i de verksamheter som innefattas i välfärdsbegreppet.
 • SKR ställer sig tveksam till nyttan med utredningens förslag att det införs ett särskilt register där idéburna aktörer som avser att bedriva offentligt finansierad välfärd ska kunna registrera sig.
 • SKR delar utredningens bedömning av vad som är lämpliga kriterier för ett idéburet offentligt partnerskap.
 • SKR anser att frågan om kvinnojourernas hela verksamhet ska upphandlas eller inte och om IOP är tillämplig fortfarande är oklar och att utredningen inte kommit hela vägen fram vad gäller detta. SKR efterfrågar en tydlighet.
 • SKR anser att det är viktigt att klargöra om och hur skyddat boende ska klassificeras som så kallat icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, NESGI, eller inte.
 • SKR anser att det rättsliga läget vad gäller skyddade boenden måste tydliggöras och att skyddat boende bör regleras juridiskt och finansieras i enlighet med finansieringsprincipen.
 • SKR tillstyrker utredningens förslag om att en möjlighet att reservera kontrakt till idéburna aktörer införs i 19 kapitel Lag om offentlig upphandling, LOU.
 • SKR tillstyrker utredningens förslag om att Lagen om valfrihetssystem, LOV, ändras så att det dels:
  • framgår att de grundläggande principer som följer av EUF-fördraget, Europeiska unionens funktionssätt, inte gäller för valfrihetssystem som saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse, och
  • att det är möjligt att reservera rätten att ansöka om att få delta i ett valfrihetssystem för idéburna aktörer, under förutsättning att det föreligger särskilda skäl.

SKR:s remissvar Idéburen välfärd, SOU 2019:56 (PDF, nytt fönster)

Utredningen Idéburen välfärd, SOU 2019:56, Regeringskansliet

Informationsansvarig

 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!