Publicerad: 12 juni 2020

Principer för styrning av kommun och regionägda företag

Dessa bolagsstyrningsprinciper syftar till att bidra till kommunens och regionens arbete med ägarfrågor och bolagsstyrning. De riktar sig både till kommuner och regioner som ägare, och till de kommun- och regionägda bolagen.

Uppdatering av principer för ägarstyrning - lämna synpunkter inspel

Principer för styrning av kommun- och regionägda bolag beslutades av SKR:s styrelse 2006. En hel del förändringar har skett på området och därför behöver dessa uppdateras, till exempel KS förstärkta uppsiktsplikten, en mindre uppdatering av Svensk kod för bolagsstyrning, men även OECD:s riktlinjer för bolagsstyrning av statligt ägda företag.

Kommuner och regioner ta del av en film om principerna samt lämna synpunkter och inspel inför uppdateringen.

Uppdatering av principer för ägarstyrning

Goda erfarenheter från bolagsstyrning

Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, webbutiken

En stor del av den kommunala och regionkommunala verksamheten drivs i aktiebolagsform. Mycket stora ekonomiska värden är samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har kommit att få en allt större betydelse för framför allt primärkommunernas samlade ekonomi.

Verksamhetsmässigt representerar också bolagen väsentliga och avsevärda värden för medborgarna. Det är därför av betydelse att den verksamhet som drivs i bolagsform innehållsmässigt samordnas med kommunens eller landstingets övriga ambitioner att ge medborgarna en god livssituation.

Förslag till utvecklingsprogram i kommuner

Förslag till program för utveckling, programförklaring (PDF, nytt fönster)

Styrning av kommun- och regionägda företag

SKR har utarbetat ett förslag till hur ett program, som syftar till att stödja utvecklingen av ägarstyrningen i en kommun, kan utformas. Ambitionen är att visa hur den enskilda kommunen kan lägga upp ett program. Förslaget gör inga anspråk på att vara heltäckande. Förhoppningen är att det kan ge några idéer om hur ett upplägg kan se ut.

Program för utveckling: inledande programförklaring

Den grundläggande utgångspunkten för det arbete som SKR driver inom området styrning av kommunala företag är att ägarstyrningen fungerar väl när företagen på ett resurseffektivt sätt utgör kraftfulla instrument för förverkligandet av de mål som politiskt fastställts inom företagens verksamhetsområden.

Ägarstyrning byggs upp utifrån tre fundament

Utifrån erfarenheter från andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

  • ägaridén
  • företagspolicy
  • planerings- och uppföljningssystemet

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare
  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!