Publicerad: 11 juni 2020

Testning för covid-19

Testning för covid-19 är nödvändigt för att minska smittspridning samt begränsa smittans effekter. Syftet med testningen varierar mellan olika regioner och över tid. SKR och regeringen har i juni 2020 tecknat en överenskommelse om ökad nationell testning för covid-19.

Folkhälsomyndigheten beskriver det pandemiska förloppet utifrån tre faser, en tidig fas med ett fåtal fall, en pandemisk fas med ett stort antal fall samt en sen pandemisk fas där antalet fall successivt minskar. Olika regioner kan vid samma tidpunkt befinna sig i olika faser. Åtgärderna under de olika faserna ser olika ut och har olika syfte, testning ska därför alltid genomföras utifrån det behov som finns i respektive region.

Riskbedömning för fall under tidig, pandemisk och sen fas.

Pandemiska förloppets tre faser. Bild: Folkhälsomyndigheten.

Det finns två typer av testning av covid-19:

 • PCR-testning som visar på aktiv infektion (virustest).
 • Serologisk testning som kan visa på om en person nyligen haft en infektion (antikroppstest).

Överenskommelse om ökad testning

SKR och regeringen har i juni 2020 tecknat en överenskommelse om ökad nationell testning för covid-19. Överenskommelsen omfattar totalt 1,2 miljarder kronor samt utöver det löpande ersättning per taget prov för såväl PCR som serologisk testning. Överenskommelsen gäller 1 juni 2020 - 31 december 2020. Syftet är att genom en ökad ändamålsenlig och långsiktigt hållbar testning kunna minska smittspridning samt begränsa smittans effekter.

Överenskommelse mellan SKR och regeringen om ökad nationell testning för covid-19

Rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19

Staten åtar sig att

 • Ta kostnaderna för alla PCR-test som regionerna utför, eller som utförs på regionernas uppdrag och rapporteras till regionerna, på personer som har symptom på covid-19 oavsett fas i pandemin. Detta åtagande innebär att provtagning kan genomföras brett mot ekonomisk ersättning på regionernas uppdrag och att regionerna kan nyttiggöra resurser utanför den regionala hälso- och sjukvården.
 • Ta kostnader för PCR-testning när det gäller personal och enskilda inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS som ska erbjudas PCR-testning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, oavsett fas i pandemin.
 • Avsätta en miljard kronor för att stärka regionernas arbete med smittspårning och utbrottshantering.
 • Ersätta regionerna för serologisk testning.
 • Via Folkhälsomyndigheten säkerställa tillgången till en nationell analyskapacitet som regionerna kan nyttja som underleverantörer både avseende PCR- och serologisk testning.

Regionerna åtar sig att

 • Löpande föra dialog med Folkhälsomyndigheten om vilken pandemisk fas regionen befinner sig i.
 • I de fall regionen befinner sig i pandemisk fas utföra bred testning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för denna fas.
 • När det gäller personal och enskilda inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS erbjuda PCR-testningen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, oavsett fas i pandemin.
 • I de fall regionen befinner sig i tidig eller sen pandemisk fas utöka PCR-testningen till en sådan grad att personer som enligt någon form av medicinsk bedömning ska testas för covid-19 kan erbjudas avgiftsfri testning.
 • Under tidig och sen pandemisk fas utöka smittspårningen i de fall personer testats positivt för covid-19 genom PCR-test. Smittspårningen ska genomföras så skyndsamt som möjligt vid positivt resultat i enlighet med smittskyddslagen.
 • Stärka kapaciteten för serologisk testning och utöka den serologiska testningen för att bidra till att kartlägga smittspridning, stärka smittskyddet inom vård och omsorg samt erbjuda befolkningen testning utifrån den kapacitet som kan tillgängliggöras.
 • Ge Folkhälsomyndigheten tillgång till data i syfte att genomföra kartläggning och analys av smittspridning.

All testning av aktiv infektion är avgiftsfri för den enskilde.

Testning av antikroppar

Antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19 är avgiftsfri för:

 • hälso- och sjukvårdspersonal
 • personal inom omsorg
 • brukare i särskilt boende och hemtjänst

För övriga i befolkningen sker testning mot erläggande av en egenavgift. SKR rekommenderar regionerna att sätta egenavgiften till 200 kronor.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!