Publicerad: 23 november 2020

Testning för covid-19

Testning för covid-19 är nödvändigt för att minska smittspridning samt begränsa smittans effekter. SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse inför 2021 om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19. Den nya överenskommelsen är en förlängning av den som gäller för 2020.

Syftet med testningen kan variera mellan olika regioner och över tid. Det finns två typer av testning av covid-19:

 • PCR-testning som visar på aktiv infektion (virustest).
 • Serologisk testning som kan visa på om en person nyligen haft en infektion (antikroppstest).

Ny överenskommelse 2021

SKR och regeringen har den 20 november tecknat en ny överenskommelse om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19. Överenskommelsen innebär att regioner fortsatt ska kunna erbjuda avgiftsfri PCR-testning till personer som har symptom på covid-19.

Överenskommelsen omfattar även serologisk testning. Serologisk testning ska vara avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i särskilt boende och hemtjänst för att kunna hjälpa till vid akuta planeringsbehov och för att minimera smittspridning. Serologisk testning erbjuds övrig befolkning mot erläggande av en egenavgift.

Staten ersätter regionerna med ett schablonbelopp per PCR-test respektive serologiskt test. Schablonbeloppet för PCR-test uppgår till 1400 kronor per test. För serologitest uppgår schablonbeloppet till 550 kronor. 250 miljoner kronor avsätts också för smittspårning och utbrottshantering och för vissa regiongemensamma insatser för första kvartalet 2021. Vid behov av bred testning och smittspårning förlängs denna satsning med motsvarande belopp per kvartal för resterande del av 2021.

Överenskommelsen om ökad testning och smittspårning för covid-19 2021 (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om ökad testning 2020

SKR och regeringen har i juni 2020 tecknat en överenskommelse om ökad nationell testning för covid-19. Överenskommelsen omfattar totalt 1,2 miljarder kronor samt utöver det löpande ersättning per taget prov för såväl PCR som serologisk testning. Överenskommelsen gäller 1 juni 2020 - 31 december 2020. Syftet är att genom en ökad ändamålsenlig och långsiktigt hållbar testning kunna minska smittspridning samt begränsa smittans effekter.

Överenskommelse SKR och regeringen om ökad nationell testning för covid-19 2020 (PDF, nytt fönster) 

Rekommendation gemensam egenavgift serologisk testning avseende covid-19  2020 (PDF, nytt fönster) 

Staten åtar sig att

 • Ta kostnaderna för alla PCR-test som regionerna utför, eller som utförs på regionernas uppdrag och rapporteras till regionerna, på personer som har symptom på covid-19 oavsett fas i pandemin. Detta åtagande innebär att provtagning kan genomföras brett mot ekonomisk ersättning på regionernas uppdrag och att regionerna kan nyttiggöra resurser utanför den regionala hälso- och sjukvården.
 • Ta kostnader för PCR-testning när det gäller personal och enskilda inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS som ska erbjudas PCR-testning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, oavsett fas i pandemin.
 • Avsätta en miljard kronor för att stärka regionernas arbete med smittspårning och utbrottshantering.
 • Ersätta regionerna för serologisk testning.
 • Via Folkhälsomyndigheten säkerställa tillgången till en nationell analyskapacitet som regionerna kan nyttja som underleverantörer både avseende PCR- och serologisk testning.

Regionerna åtar sig att

 • Löpande föra dialog med Folkhälsomyndigheten om vilken pandemisk fas regionen befinner sig i.
 • I de fall regionen befinner sig i pandemisk fas utföra bred testning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för denna fas.
 • När det gäller personal och enskilda inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS erbjuda PCR-testningen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, oavsett fas i pandemin.
 • I de fall regionen befinner sig i tidig eller sen pandemisk fas utöka PCR-testningen till en sådan grad att personer som enligt någon form av medicinsk bedömning ska testas för covid-19 kan erbjudas avgiftsfri testning.
 • Under tidig och sen pandemisk fas utöka smittspårningen i de fall personer testats positivt för covid-19 genom PCR-test. Smittspårningen ska genomföras så skyndsamt som möjligt vid positivt resultat i enlighet med smittskyddslagen.
 • Stärka kapaciteten för serologisk testning och utöka den serologiska testningen för att bidra till att kartlägga smittspridning, stärka smittskyddet inom vård och omsorg samt erbjuda befolkningen testning utifrån den kapacitet som kan tillgängliggöras.
 • Ge Folkhälsomyndigheten tillgång till data i syfte att genomföra kartläggning och analys av smittspridning.

All testning av aktiv infektion är avgiftsfri för den enskilde.

Testning av antikroppar

Antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19 är avgiftsfri för:

 • hälso- och sjukvårdspersonal
 • personal inom omsorg
 • brukare i särskilt boende och hemtjänst

För övriga i befolkningen sker testning mot erläggande av en egenavgift. SKR rekommenderar regionerna att sätta egenavgiften till 200 kronor.

Folkhälsomyndigheten beskriver det pandemiska förloppet utifrån tre faser, en tidig fas med ett fåtal fall, en pandemisk fas med ett stort antal fall samt en sen pandemisk fas där antalet fall successivt minskar. Olika regioner kan vid samma tidpunkt befinna sig i olika faser. Åtgärderna under de olika faserna ser olika ut och har olika syfte, testning ska därför alltid genomföras utifrån det behov som finns i respektive region.

Riskbedömning för fall under tidig, pandemisk och sen fas.

Pandemiska förloppets tre faser. Bild: Folkhälsomyndigheten.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ulrika Vestin
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!