Publicerad: 18 september 2020

Hälso- och sjukvård med anledning av covid-19

Hälso- och sjukvården befinner sig i en situation med mycket hög belastning och stora påfrestningar med anledning av covid-19. Resurser och kompetens behöver ställas om och nya prioriteringar göras.

SKR:s roll

SKR följer och analyserar löpande utvecklingen och har tät kontakt med regeringen och relevanta myndigheter där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har.

Samverkan och förnyelse

Svensk hälso- och sjukvård har genomgått en stor omställning under covid-19-pandemin. Den rör dels kapacitetsökningar i intensivvården och omställning av resurser och personal, dels snabbt förändrad organisering, stärkt samverkan och samordning, förändrade arbetssätt och digitalisering. Omställningen och kapacitetsökningen i hälso- och sjukvården har varit en förutsättning för att rädda liv. De viktigaste framgångsfaktorerna är samverkanoch förnyelse. Rapporten är en spaning över omställningen under fem månader med corona.

Rapporten: Samverkan och förnyelse

Samverkan mellan regioner

Regionerna har under den rådande corona-pandemin på mycket kort tid utvecklat ett fördjupat operativt samarbete med stöd av SKR. Rapporten visar att det regiongemensamma arbetssättet är ett effektivt sätt att bedriva samverkan inom svensk hälso- och sjukvård.

Resultat av regionsamverkan visar på :

  • Förbättrad tillgång till kritiska läkemedel.
  • Utvecklad samordning kring inköp av skyddsutrustning
  • Förbättrad möjlighet att samla in information om IVA-kapacitet i landet och förbättrad samverkan kring fördelning av IVA-platser i Sverige.

Rapporten visar på hur en nationell samordning kan uppnås genom det regionala självstyret.

Självstyre och samverkan

Frågor och svar

Hur påverkas övrig vård och vårdgaranti?

Just nu prioriteras vården om i alla regioner för att på bästa sätt kunna ta hand om personer som insjuknar i covid-19. Det kan innebära att annan planerad vård behöver flyttas eller senareläggas. Varje region gör nu egna bedömningar och prioriteringar utifrån det medicinska läget. I vissa fall innebär det att regionerna behöver göra avsteg från vårdgarantin, då mycket kraft behöver läggas på nuvarande situation.

Så påverkas tillgängligheten av covid-19

Hälso- och sjukvården i Sverige har under våren 2020 tvingats omprioritera sina resurser för att kunna ta hand om covid-19-patienter. Det har inneburit begränsade möjligheter att möta det ordinarie vårdbehovet för att istället ta hand om patienterna som behöver akut vård.

Så påverkas tillgängligheten av covid-19, vantetider.se

Cancervården

Covid-19 påverkar också cancervården. Regionala cancercentrum har information om vad det innebär som uppdateras löpande.

Covid-19 och påverkan på cancervården

Påverkar covid-19 tandvården?

SKR följer utvecklingen via tandvårdsnätverket.

Socialstyrelsens information till personal inom tandvård

Var vänder sig företag/privatpersoner som erbjuder skyddsutrustning?

Om företag/privatpersoner har skyddsutrustning att erbjuda hälso- och sjukvården som kan bromsa smittspridningen av covid-19, ska de vända dig till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen: Till dig som vill erbjuda utrustning till hälso- och sjukvården

Var finns lättläst och/eller översatt material om covid-19

Vilka rekommendationer finns det för hantering av personer som avlidit i covid-19?

I hanteringen av avlidna personer berörs flera aktörer så som regioner och kommuner, men också Svenska kyrkan, bårhus och begravnings­entreprenörer. Riksarkivet har beslutat om att prioritera ärenden med anledning av coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten uppdaterade den 2 april 2020 sina rekommendationer om hanteringen av avlidna. I rekommendationerna framgår att bisättningssäck är i normalfallet inte nödvändigt vid hanteringen av avliden med covid-19, men kan behövas av andra skäl som exempelvis vid större mängder kroppsvätska.

Vidare framgår att vid hantering av den avlidnas kropp används personlig skyddsutrustning i enlighet med lokala rutiner. Var särskilt uppmärksam på arbetsmoment som kan innebära kontakt med kroppsvätskor.

SKR understryker vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt att de regionala och lokala riktlinjerna ses över.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hantering av avlidna

Hur stöttar SKR regioner och kommuner i arbetet med hur covid-19 påverkar den psykiska hälsan

Med anledning av covid-19 har SKR tagit fram en samlad information, Stödlistan, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, anpassade för olika målgrupper och behov.

Ett hundratal olika samhällsaktörer har bidragit till innehållet, som är indelat i olika åldersgrupper: barn upp till 12 år, ungdomar mellan 12 och 25 år, vuxna samt äldre. Här finns även exempel på hur kommuner och regioner agerar för att möta oro och ångest, både hos invånare och hos medarbetare. Stödlistan uppdateras fortlöpande.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Finns beslut om avgift för digital vård inom nationella taxan?

SKR har beslutat om rekommendationer om tillfälliga ersättningar för digitala vårdåtgärder för läkare och fysioterapeuter som är verksamma inom den nationella taxan. Varje region beslutar om behoven av att ge vård digitalt och ska utifrån det komma överens med vårdgivaren om ersättningsnivån.

Rekommendation om ersättning för digitala vårdåtgärder till vårdgivare verksamma på den nationella taxan (PDF, nytt fönster)

Nationell samordning av inköp och fördelning av kritiska läkemedel

För att säkra läkemedelsförsörjningen i Sverige relaterat till covid-19, har alla 21 regioner och SKR etablerat en nationell modell för inköp och fördelning av läkemedel.

Regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland (Fyrlän) har av övriga regioner fått i uppdrag att skyndsamt köpa in de läkemedel till sjukvården som bedöms som de mest kritiska baserat på ökade behov, och som under rådande situation kan vara svåra att få tillgång till. Dessa fördelas sedan utifrån tillgång och behov i respektive region.

I arbetet är Fyrlän styrgrupp och har tillsammans med SKR tagit fram modellen. Övriga regioner involveras efterhand och hjälper till att bemanna arbetsgrupper kopplat till modellen, exempelvis gällande fördelning av läkemedel.

Uppdraget är att säkra hälso- och sjukvårdens tillgång till läkemedel för att klara behoven nu. Att bygga upp lager för framtida bruk är inte lämpligt i nuläget då behovet av läkemedel är stort i hela världen. Enligt EU-kommissionens riktlinjer måste medlemsländerna agera solidariskt för att inte orsaka bristsituationer.

Uppdragsbeskrivning Fyrlän nationella inköp och fördelning av läkemedel med anledning av covid-19

Nya regeringsuppdrag som berör kommuner och regioner

Regeringen har inför sommaren tagit fram ett antal uppdrag som rör kommuners och regioners verksamheter.

Stödja samordning av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser

Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med SKR, stödja samordning av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren 2020. I uppdraget ingår även att samordna och vid behov stärka regionernas möjlighet att transportera patienter mellan olika regioner.

Uppdrag att stödja samordning av hälso- och sjukvårdsresurser (PDF, nytt fönster)

Beskriva och analysera hälsodata

Socialstyrelsen får i uppdrag att analysera hur statistik rörande dödsorsaker, kopplade till covid-19, rapporteras i Sverige (och andra länder). Uppdraget omfattar även att jämföra och rapportera motsvarande statistik mellan regioner och kommuner.

Socialstyrelsen uppdrag att beskriva och analysera vissa hälsodata

Följa efterlevnad av rekommendationer gällande bland annat resor inom landet

Länsstyrelserna får i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov.

Uppdrag att följa efterlevnad av rekommendationer avseende resor och sommaraktiviteter

Evidens om covid-19

Här samlar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) information och länkar till det arbetet som görs på regionala Health Technology Assessment (HTA)-enheter om covid-19.

Evidens om covid-19 hos SBU

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!