Publicerad: 21 april 2020

Hälso- och sjukvård med anledning av covid-19

Hälso- och sjukvården befinner sig i en situation med mycket hög belastning och stora påfrestningar med anledning av covid-19. Resurser och kompetens behöver ställas om och nya prioriteringar göras.

SKR:s roll

SKR följer och analyserar löpande utvecklingen och har tät kontakt med regeringen och relevanta myndigheter där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har.

Krislägesavtal i Region Stockholm aktiverat

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen. Det ordinarie arbetstidsmåttet höjs till 48 timmar per vecka. Dessutom kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade kommuner eller regioner.

Frågor och svar krislägesavtalet

Nationell samordning av inköp och fördelning av kritiska läkemedel

För att säkra läkemedelsförsörjningen i Sverige relaterat till covid-19, har alla 21 regioner och SKR etablerat en nationell modell för inköp och fördelning av läkemedel.

Regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland (Fyrlän) har av övriga regioner fått i uppdrag att skyndsamt köpa in de läkemedel till sjukvården som bedöms som de mest kritiska baserat på ökade behov, och som under rådande situation kan vara svåra att få tillgång till. Dessa fördelas sedan utifrån tillgång och behov i respektive region.

I arbetet är Fyrlän styrgrupp och har tillsammans med SKR tagit fram modellen. Övriga regioner involveras efterhand och hjälper till att bemanna arbetsgrupper kopplat till modellen, exempelvis gällande fördelning av läkemedel.

Uppdraget är att säkra hälso- och sjukvårdens tillgång till läkemedel för att klara behoven nu. Att bygga upp lager för framtida bruk är inte lämpligt i nuläget då behovet av läkemedel är stort i hela världen. Enligt EU-kommissionens riktlinjer måste medlemsländerna agera solidariskt för att inte orsaka bristsituationer.

Uppdragsbeskrivning Fyrlän nationella inköp och fördelning av läkemedel med anledning av covid-19

Frågor och svar

Hur påverkas övrig vård och vårdgaranti?

Just nu prioriteras vården om i alla regioner för att på bästa sätt kunna ta hand om personer som insjuknar i covid-19. Det kan innebära att annan planerad vård behöver flyttas eller senareläggas. Varje region gör nu egna bedömningar och prioriteringar utifrån det medicinska läget. I vissa fall innebär det att regionerna behöver göra avsteg från vårdgarantin, då mycket kraft behöver läggas på nuvarande situation.

Covid-19 påverkar också cancervården. Regionala cancercentrum har information om vad det innebär som uppdateras löpande.

Covid-19 och påverkan på cancervården

Påverkar covid-19 tandvården?

SKR följer utvecklingen via tandvårdsnätverket.

Socialstyrelsens information till personal inom tandvård

Var vänder sig företag/privatpersoner som erbjuder skyddsutrustning?

Om företag/privatpersoner har skyddsutrustning att erbjuda hälso- och sjukvården som kan bromsa smittspridningen av covid-19, ska de vända dig till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen: Till dig som vill erbjuda utrustning till hälso- och sjukvården

Var finns lättläst och/eller översatt material om covid-19

Hur hanteras de utökade testerna av covid-19?

I första hand ska provtagning göras av sjukvårds- och institutionspersonal och på äldreboenden.

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera instruktionerna för provtagning, ta fram processer för prioritering och ge vägledning till de mikrobiologiska laboratorierna. De ska även stötta regioner och kommuner så att de kan fortsätta med säker provtagning av covid-19, som är en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten - Utökad testning för covid-19

Vilka rekommendationer finns det för hantering av personer som avlidit i covid-19?

I hanteringen av avlidna personer berörs flera aktörer så som regioner och kommuner, men också Svenska kyrkan, bårhus och begravnings­entreprenörer. Riksarkivet har beslutat om att prioritera ärenden med anledning av coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten uppdaterade den 2 april 2020 sina rekommendationer om hanteringen av avlidna. I rekommendationerna framgår att bisättningssäck är i normalfallet inte nödvändigt vid hanteringen av avliden med covid-19, men kan behövas av andra skäl som exempelvis vid större mängder kroppsvätska.

Vidare framgår att vid hantering av den avlidnas kropp används personlig skyddsutrustning i enlighet med lokala rutiner. Var särskilt uppmärksam på arbetsmoment som kan innebära kontakt med kroppsvätskor.

SKR understryker vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt att de regionala och lokala riktlinjerna ses över.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hantering av avlidna

Hur stöttar SKR regioner och kommuner i arbetet med hur covid-19 påverkar den psykiska hälsan

Med anledning av covid-19 har SKR tagit fram en samlad information, Stödlistan, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, anpassade för olika målgrupper och behov.

Ett hundratal olika samhällsaktörer har bidragit till innehållet, som är indelat i olika åldersgrupper: barn upp till 12 år, ungdomar mellan 12 och 25 år, vuxna samt äldre. Här finns även exempel på hur kommuner och regioner agerar för att möta oro och ångest, både hos invånare och hos medarbetare. Stödlistan uppdateras fortlöpande.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Evidens om covid-19

Här samlar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) information och länkar till det arbetet som görs på regionala Health Technology Assessment (HTA)-enheter om covid-19.

Evidens om covid-19 hos SBU

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!