Publicerad: 24 juni 2020

Satsning på kompetenslyft till äldreomsorgen

12 maj presenterade regeringen ett kompetenslyft till äldreomsorgen som innebär en satsning på 2,2 miljarder under 2020-21.

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan SKR och Kommunal vars syfte är att underlätta såväl den akuta bemanningssituationen som den mer långsiktiga kompetensförsörjningen till äldreomsorgen.

SKR:s och Kommunals intentioner med satsningen

 • Kommunal och SKR:s överenskommelse ska tillsammans med regeringens satsning både underlätta den akuta bemanningssituationen och den långsiktiga kompetensförsörjningen.
 • Satsningen ska öka andelen heltids- och tillsvidareanställningar.
 • Satsningen ska bidra till en större trygghet och bättre villkor för medarbetarna samt förbättra arbetsmiljön för befintlig personal genom en tryggare bemanning.
 • Se kompetenslyftet som en del i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning bidrar till verksamhetens utveckling, medarbetarnas yrkesutveckling och gör jobben mer attraktiva.
 • Samverka/ha dialog mellan berörda förvaltningar (verksamhet/socialförvaltning, utbildningsförvaltning/AME och HR) för att identifiera vilka som ska gå utbildningen och hitta snabba och flexibla vägar till att anställa och matcha med utbildningsplatser.
 • Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde respektive undersköterska oavsett om utbildningen sker via komvux eller folkhögskolan.
 • Använd/ta stöd av Vård- och omsorgscolleges regionala och lokala struktur i dialogen. Använd VO-colleges valideringsmodell vid validering.
 • Satsningen ska bidra till en stärkt kvalitet i verksamheten.

Fakta om satsningen och SKR och Kommunals överenskommelse

Hur mycket satsas och när?

Regeringen satsar 2,2 miljarder under 2020 och 2021.

Målgrupp

Målgrupp för satsningen är blivande vårdbiträden och undersköterskor. Det kan vara dels de som redan arbetar i verksamheten på en tidsbegränsad anställning, dels de som på grund av varsel eller uppsägningar i andra branscher behöver yrkesväxla och söker sig till arbete i äldreomsorgen.

Anställning

De som anställs inom ramarna för satsningen ska erbjudas en tillsvidareanställning på heltid enligt gällande kollektivavtal, HÖK/AB.

Arbetstagare som inte tidigare är prövade i arbetsgivarens verksamhet får en provanställning.

Utbildning

Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde (800 poäng på vux), respektive undersköterska (1500 poäng på vux).

Finansiering

Staten finansierar den del av anställningen som utgörs av utbildning, vilket ska vara minst 50 procent, medan arbetsgivaren betalar lön för den arbetade tiden. Socialstyrelsen betalar ut detta statsbidrag till kommunerna. Sista ansökningsdatum är 31oktober.

Utlysning, Socialstyrelsen

Utbildningsplatser

Staten bidrar också med finansiering för 10 000 platser på halvtid under 2020. För utbildningsplatser 2021 finansierar kommunerna 30 procent istället för 50 procent som annars gäller för yrkesvux. Utöver detta föreslås folkhögskolans yrkesutbildningar byggas ut med ca 1 000 nya halvårsplatser 2020, där staten står för hela kostnaden.

Enligt Skolverkets information om statsbidraget från den 23 juni ska statsbidraget som avser platser som ska genomföras 2020 hanteras skyndsamt och genom att kommunen kompletterar den ansökan avseende 2020 som redan gjort avseende statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Detta ska ske senast den 24 augusti 2020.

Kompetensutveckling för tillsvidareanställda via Omställningsfonden

SKR och Kommunals intention med satsningen är att öka andelen tillsvidareanställda på heltid genom att tillsvidareanställa tidsbegränsat anställda eller anställa nya medarbetare. För redan anställda finns möjligheter till kompetensutveckling inom ramen för Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR).

De möjligheter som ges inom ramen för KOM-KR kan till exempel handla om merkostnader i samband med utbildningsinsatser till vårdbiträde eller undersköterska så som att upphandla uppdragsutbildning, resor, litteratur logi och så vidare. Omställningsfonden kan också vid behov göra en lokal upphandling för flera kommuner.

Kompetensutveckling, coachning & ohälsa, Omställningsfonden

Privata utförare

Enligt Socialstyrelsens utlysning får kommunerna rekvirera medel i egenskap av huvudman enlig den fastställda fördelningsramen för såväl verksamhet i egen regi som i privat regi. Kommunerna ansvarar för att informera de privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

SKR vill understryka intentionen med satsningen – att den syftar till att öka andelen tillsvidareanställda på heltid. Det är syftet med insatsen, oavsett hur medlen fördelas mellan kommunala eller privata utförare.

Fakta

Enligt personalstatistiken från 2019 inom vård och omsorg i kommunerna är 74 procent av de anställda tillsvidareanställda och 26 procent tidsbegränsat anställda, varav 21 procent är timavlönade och 5 procent månadsavlönade.

Sett till arbetad tid står tillsvidareanställda för 80 procent av den arbetade tiden, medan månadsavlönat tidsbegränsade anställda står för 6 procent och timavlönade för 14 procent. Andelen tidsbegränsat anställda har legat relativt stabilt över tid även om det går att se en viss ökning i samband med svängningar i konjunkturen.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Katarina Storm Åsell
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!