Publicerad: 16 november 2020

Kompetenslyft till äldreomsorgen

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. SKR och Kommunal har en överenskommelse kopplat till satsningen.

12 maj presenterade regeringen ett kompetenslyft till äldreomsorgen som innebär en satsning på 2,2 miljarder under 2020-21. Regeringen har därefter aviserat ett förlängt och breddat äldreomsorgslyft i budgetpropositionen för 2021. För 2021 avsätts ytterligare 1,7 miljarder kronor. För 2022 föreslås 510 miljoner kronor och för 2023 föreslås 210 miljoner kronor. Medlen för 2020 går att rekvirera till och med den 31 oktober.

Utlysningen Äldreomsorgslyftet, Socialstyrelsen

Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg, Regeringskansliet

Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg i budgetpropositionen (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse mellan SKR och Kommunal

SKR och Kommunal har en överenskommelse om äldreomsorgslyftet. Efter en revidering omfattas även tillsvidareanställda av överenskommelsen.

SKR:s och Kommunals intentioner med överenskommelsen

 • Kommunal och SKR:s överenskommelse ska tillsammans med regeringens satsning både underlätta den akuta bemanningssituationen och den långsiktiga kompetensförsörjningen.
 • Satsningen ska öka andelen heltids- och tillsvidareanställningar.
 • Satsningen ska bidra till en större trygghet och bättre villkor för medarbetarna samt förbättra arbetsmiljön för befintlig personal genom en tryggare bemanning.
 • Se kompetenslyftet som en del i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning bidrar till verksamhetens utveckling, medarbetarnas yrkesutveckling och gör jobben mer attraktiva.
 • Samverka/ha dialog mellan berörda förvaltningar (verksamhet/socialförvaltning, utbildningsförvaltning/AME och HR) för att identifiera vilka som ska gå utbildningen och hitta snabba och flexibla vägar till att anställa och matcha med utbildningsplatser.
 • Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde respektive undersköterska oavsett om utbildningen sker via komvux eller folkhögskolan.
 • Använd/ta stöd av Vård- och omsorgscolleges regionala och lokala struktur i dialogen. Använd VO-colleges valideringsmodell vid validering.
 • Satsningen ska bidra till en stärkt kvalitet i verksamheten.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Katarina Storm Åsell
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!