Publicerad 7 juni 2021

Olika metoder

Om olika testmetoder.

Alla undersökningsmetoder delas in i två övergripande typer:

  • Kvantitativa undersökningar kan mätas numeriskt. De svarar på frågor som "hur många människor klickade här", "hur stor andel av användarna hittar den röda knappen?" eller "hur många svarade ja på vår enkät". Det är värdefullt för att förstå statistisk sannolikhet och vad människor gör på en webbplats eller i en app. Vi får alltså reda på vadmänniskor tycker och/eller hur de agerar.
  • Kvalitativa undersökningar går mer på djupet kring människors beteenden och varför de agerar på ett visst sätt. De svarar på frågor som "varför ser man inte menyn?" eller "vilken information noterar man inte" och antar ofta formen av intervjuer eller observationer. Eftersom kvalitativa undersökningar syftar till att öka förståelse om beteenden, så finns det inte samma tankar kring statistisk signifikans som med kvantitativa undersökningar.

Exempel på kvantitativa undersökningar

  • A/B-test – två varianter av samma lösning testas samtidigt där användarna slumpmässigt skickas vidare till den ena eller andra lösningen
  • "Första klicket"-test – deltagarna får en fråga/uppgift kring en tjänst och vi mäter var de klickar först
  • Enkäter – frågor som deltagarna svarar på som en del av ett formulär som ofta är webbaserat

Exempel på kvalitativa undersökningar

  • Styrda intervjuer – du har ett frågebatteri kring en tjänst som du ställer en efter en
  • Ostyrda intervjuer – du kommer helt öppen till en intervju och ställer frågor allt eftersom de dyker upp (mer vanligt att ha en "semi-styrd" intervju där några frågor är förberedda)
  • Deltagande observationer – du sitter med deltagare när de utför uppgifter i en tjänst du vill testa

Undersökningar som kan blanda metodik

  • Enkäter kan både samla in numeriska värden kring hur man uppfattar något (attityder och känslor på en skala till exempel), men också erbjuda fritext-fält där människor själva får skriva med egna ord hur de reagerar när de ser och använder en viss tjänst eller produkt.
  • Det är också vanligt att till exempel genomföra kvalitativa undersökningar där man sitter med deltagarna och efteråt ber dem att också svara på en enkät. Genom att se liknande resultat/utfall av olika typer av metoder, så kan vi känna oss säkrare i våra slutsatser.

Välja metod

Alla metoder har sina fördelar och nackdelar, och är aldrig heltäckande. Enkäter sägs till exempel vara öppna för varenda tänkbar fördom vi känner till. Och visst är det så att människor kan styras att tänka i någon riktning endast baserat på hur en fråga ställs. Återigen är det viktigt att inse att du inte kommer hitta alla svar, utan snarare en generell riktning och tanke om vad som bör göras härnäst. Ju fler olika typer av undersökningar du kan använda för att visa samma analysresultat, desto tryggare kommer du bli i att agera på informationen. Tänk också på hur viktigt det är att testa undersökningen med ett fåtal innan du använder den brett med många.

Att vara öppen med brister i undersökningsmetoder och flagga för när de kan vara missvisande är oerhört viktigt för att inte styra en organisation i fel riktning.

Det talar också för hur viktigt det är att göra undersökningar regelbundet, för att hela tiden öka kompetensen kring genomförande och tolkning av resultat. Det kan också vara så att en undersökning som är ett år gammal, och som fortfarande används som underlag, kan vara missvisande utan att någon ännu upptäckt det.