Publicerad 11 december 2023

Om vårdgaranti

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att regionen ska erbjuda den som är folkbokförd i regionen vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Här sammanfattas vad som gäller för vårdgarantin. Det finns också frågor och svar som riktar sig till patienter och anhöriga.

Frågor och svar för patienter och anhöriga

Även i verksamheterna uppstår olika typer av vårdgarantirelaterade frågor. SKR har därför sammanställt mer specifika och verksamhetsinriktade frågor och svar, tillsammans med en arbetsgrupp med representanter för regionernas tillgänglighetssamordnare.

Allmänna frågor om vårdgarantin

Frågor om vårdgarantin inom primärvården

Frågor om vårdgarantin i den specialiserade vården

Frågor om vårdgaranti i tandvården

Tidsgränser i vårdgarantin 0 – 3 – 90 – 90 dagar

0 – Kontakt med primärvården samma dag

Samma dag du söker hjälp för ett hälsoproblem ska du få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Sedan den 1 juli 2022 gäller detta endast hos den utförare där den enskilde har valt att lista sig.

3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar

Om du bedöms behöva en medicinsk bedömning av ditt hälsoproblem ska du få det av legitimerad personal inom tre dagar. Sedan den 1 juli 2022 gäller detta endast hos den utförare där den enskilde har valt att lista sig.

90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar

Vid överenskommelse om remiss från primärvården till specialiserad vård ska du erbjudas första besök med den specialiserade vården inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård med så kallad egenremiss.

90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar

Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska du få en tid för detta inom 90 dagar. Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller enligt den nationella vårdgarantin. Tidsgränserna kan vara kortare, men de får inte vara längre.

Rätt till vård hos annan vårdgivare

Om vårdenheten där personen sökt vård inte kan erbjuda en tid inom vårdgarantins tidsgräns ska personen informeras om det och erbjudas vård hos en annan vårdgivare. Det kan ske inom samma eller annan region. Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten.

Man kan avstå från erbjudandet om vård hos en annan vårdgivare och istället välja att vänta kvar. Om personen gör det kan inte längre vårdgarantins tidsgränser åberopas. Ångrar personen sitt val kan denne alltid kontakta sin vårdgivare på nytt. Vårdgarantin börjar då gälla från det nya kontaktdatumet.

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin anger inte om vård ska ges eller vilken slags vård som ska ges. Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om man blir akut sjuk eller skadad ska vård ges så snart som möjligt.

Vid dessa tillfällen gäller inte vårdgarantin:

  • om personen tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet
  • om personen av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
  • vid medicinsk service såsom laboratorie- och röntgenundersökning
  • vid utredningar och undersökningar
  • vid hjälpmedelsförsörjning med undantag av utprovning av hörapparater
  • vid återbesök

Läs mer

Om vårdgaranti i Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2017:30, 9 kap

Om vårdgaranti i Patientlagen

Patientlagen, SFS 2014:821

Om att välja vårdmottagning inom öppenvården på 1177.se

Välja vårdmottagning

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.