Publicerad 11 december 2023

Allmänna frågor och svar om vårdgarantin

 • Hur är regelverket för vårdgarantin?

  Vårdgarantin regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, samt i patientlagen (2014:821). Vårdgarantin är nationell och gäller bara för vård i Sverige. Vårdgarantin anger inte om vård ska ges eller vilken slags vård som ska ges.

  Enligt kapitel 8 i HSL om regionens ansvar, ska regionen erbjuda vårdgaranti bland annat åt dem som är bosatta i regionen. För närmare beskrivning av regionens ansvar, se HSL.

  Enligt kapitel 9 i HSL innebär vårdgarantin att den enskilde inom viss tid får:

  1. kontakt med primärvården
  2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården
  3. besöka den specialiserade vården
  4. planerad vård.

  Om regionen inte uppfyller själv vårdgarantin, ska regionen se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten.

  HSL anger också att regionen ska rapportera in uppgifter om väntetider till en nationell databas.

  Även i patientlagen finns skrivningar om vårdgarantin i kapitel 2, men framför allt regleras patientens möjlighet att fritt söka vårdgivare och vård i primärvården och den öppna specialistvården i hela landet (den vård som är offentligt finansierad, inklusive privata vårdgivare med avtal med någon region). En patient som valt att lista sig i en annan region än hemregionen omfattas inte av vårdgarantin. Inte heller en patient som valt utförare i en annan region i öppen vård som enstaka besök, utan att lista sig på den aktuella enheten, omfattas av vårdgarantin, se HSL kapitel 7 3a§ samt kapitel 8 3§.

  I patientlagens kapitel 3 regleras att patienten ska få information om bland annat:

  • vårdgarantin
  • metoder för undersökning, vård och behandling
  • möjligheten att välja behandlingsalternativ samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård
  • vid vilken tidpunkt patienten kan förvänta sig att få vård.

  Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

  Patientlagen, Sveriges Riksdag

 • Från vilken tidpunkt räknas de 90 dagarna som gäller för besöksgarantin?

  Vårdgarantitiden beräknas från beslut om remiss. Vid egen vårdbegäran ska den vara bedömd och accepterad hos mottagande vårdgivare innan garantitiden startas.

 • Från vilken tidpunkt räknas de 90 dagarna som gäller för behandlingsgarantin inom den specialiserade vården?

  Vårdgarantitiden beräknas från beslut om behandling.

 • Hur hanteras vårdgarantins tidsgränser när det handlar om vård som ges under en längre period?

  Vårdgarantins tidsgränser räknas till första kontakt (besöksgarantin) eller start av behandling (behandlingsgarantin). Efterkommande kontakter inom samma hälsoproblem räknas som återbesök.

 • Om en patients sjukdomstillstånd är känt hos den mottagande verksamheten, räknas det som ett första besök?

  Ja, om det inte finns ett pågående vårdåtagande för samma hälsoproblem. Om en första kontakt sker på akutmottagningen blir efterkommande besök inom samma medicinska verksamhetsområde (MVO) ett återbesök.

 • Hur räknas vårdgarantitiden vid remiss från vården?

  Tiden för vårdgarantin börjar räknas från det att beslut om remiss fattats i samråd med patient. Om remissen behöver kompletteras med mer omfattande undersökningar, bör ett nytt beslut om remiss göras och en ny remiss skickas när undersökningarna är klara.

 • Hur räknas vårdgarantitiden vid remiss vid egen vårdbegäran?

  När en patient gör en egen vårdbegäran ska denna först bedömas medicinskt och accepteras av mottagande vårdgivare. Sedan räknas vårdgarantitiden från den dagen den egna begäran ankom till mottagningen.

 • Vad gäller om regionen inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser?

  Om vårdenheten där personen sökt vård inte kan erbjuda en tid inom vårdgarantins tidsgräns, ska personen informeras om det och erbjudas vård hos en annan vårdgivare. Det kan ske inom samma eller annan region. Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten.

 • Finns det tillfällen när vårdgarantin inte gäller?

  Vid dessa tillfällen gäller inte vårdgarantin:

  • vid akut vård, då ska vård ges så snart som möjligt
  • om personen tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet
  • om personen av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
  • vid medicinsk service såsom laboratorie- och röntgenundersökning
  • vid utredningar och undersökningar
  • vid hjälpmedelsförsörjning, med undantag av utprovning av hörapparater
  • vid återbesök
  • vid listning i annan region än hemregionen
  • när en patient valt utförare (i hemregionen eller i annan region) i öppen vård som enstaka besök utan att lista sig på den aktuella enheten.
 • Kan en patient välja att avstå från vårdgarantin?

  Ja, en patient kan själv komma överens med vårdgivaren om att avstå från vårdgarantin, till exempel om hen väljer att få vård hos en viss vårdgivare även om det kommer att dröja längre än 90 dagar. Då kan vårdgarantins tidsgränser inte åberopas. Ångrar personen sitt val kan denne alltid kontakta sin vårdgivare på nytt. Vårdgarantin börjar då gälla från det nya kontaktdatumet.

 • Om en patient valt att avstå från vårdgarantin men ångrar sig, från vilken tidpunkt gäller vårdgarantin då?

  En patient kan komma överens med vårdgivaren om att det är okej med en vårdkontakt senare än 90 dagar. Om patienten ångrar sig och vill att vårdgarantin ska gälla, räknas vårdgarantitiden från den tidpunkt då patienten meddelar vårdgivaren sitt ändrade beslut.

 • Gäller vårdgarantin efter ett besök på akuten?

  Nej, om en patient söker akutmottagningen för till exempel bröstsmärta och får gå hem efter medicinsk bedömning, räknas efterkommande besök på mottagning för samma hälsoproblem som återbesök.

 • Kan ett första besök innehålla utredning och ändå omfattas av vårdgarantin?

  Ja, ett första besök innehåller sannolikt alltid – mer eller mindre – en utredning eller undersökning.

 • Omfattas förnyad medicinsk bedömning av vårdgarantin?

  Enligt patientlagen har en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att få en ny medicinsk bedömning, men en sådan ingår inte i vårdgarantin, då det är ett återbesök. (Förnyad medicinsk bedömning kallades tidigare second opinion, ett begrepp som utgick ur lagstiftningen 2015.)

 • Vad händer om det inte finns något sjukhus inom landet som klarar att hålla vårdgarantitiden till en behandling?

  Vårdgarantin gäller inom landets gränser. I de fall där alla regioner har längre väntetid än vårdgarantins tidsgränser bör patienten erbjudas vård där väntetiden är kortast.

 • Ska patienten erbjudas vård hos annan vårdgivare först när vårdgarantitiden överskridits?

  Nej, patienten ska omgående, till exempel i en remissbekräftelse, informeras om den beräknade väntetiden för besök eller behandling. Förväntas väntetiden överskrida tidsgränserna för vårdgarantin ska patienten erbjudas vård hos annan offentligt finansierad vårdgivare med kortare väntetid.

 • Kan en patient vänta på flera åtgärder samtidigt?

  Ja, en patient kan vänta på flera åtgärder för olika hälsoproblem samtidigt. Till exempel kan hen vänta på en utredning för ett hälsoproblem och en behandling för ett annat hälsoproblem, eller vänta på två olika typer av utredningar eller två olika typer av behandlingar samtidigt. En patient kan också vänta på två behandlingar för samma hälsoproblem eller två utredningar för samma hälsoproblem (gäller ej psykiatrisk vård).

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.