Publicerad 24 november 2021

Om väntetidsdatabasen

Varje månad rapporterar regionerna data till den nationella väntetidsdatabasen och statistik från den visas på väntetider.se. Väntetidsdatabasen är en lagstadgad databas. Regionerna bär rapporteringsskyldighet som enligt regeringen ska finnas för att följa upp vårdgarantin.

Väntetidsdatabasen samlar information från regionerna genom vårdgivarens vårdinformationssystem, om personers besök i vården. Därefter sker ett urval och en dataöverföring från vårdinformationssystemet till regionens datalager. Där bearbetas data av regionen för vidare överföring till den nationella väntetidsdatabasen. I den nationella väntetidsdatabasen genomförs urval och beräkningar av data som sedan presenteras som väntetidsstatistik på väntetider.se.

Information och personuppgifter

I databasen finns ingen information om enskilda personer som går att identifiera, däremot finns det uppgifter som klassas som personuppgifter enligt GDPR, till exempel kön och ålder. Alla uppgifter i väntetidsdatabasen är avidentifierade.

Målet med vårdgarantin är att öka tillgängligheten till vården samt att avveckla köer och väntetider. För att kunna följa upp vårdgarantin har regeringen i hälso-och sjukvårdslagen 9 kap § 3 skrivit in att regionerna ska rapportera in uppgifter om väntetider till en nationell databas.

Lagrum och förordningar

I hälso-och sjukvårdsförordningen 6 kap §3, ska regionernas rapporteringsskyldighet om väntetider fullgöras genom att regionerna lämnar uppgifter om väntetider till den nationella databasen som förs av Sveriges Kommuner och Regioner. Enligt förordning (2019:1118) har SKR till uppgift att tillhandahålla den nationella databas som ska finnas enligt hälso-och sjukvårdslagen (9 kap §3).

I Tillgänglighetsöverenskommelsen mellan regeringen och SKR har medel avsatts för att testa, kvalitetssäkra och utveckla databasen för att skapa förutsättning för utveckling och förbättring av hälso-och sjukvårdens tillgänglighet.

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården